Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Szanowni Mieszkańcy gminy Dzwola, informujemy Państwa, iż rusza „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Jego celem będzie dotowanie działań regenerujących gleby zakwaszone w wyniku działalności człowieka. Program będzie prowadzony do 2023 roku.

Termin przyjmowania wniosków od 1 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rusza  „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej.


Warunki jakie należy spełnić:

  1. Dokonać badania gleby w zakresie pH. Zaleca się aby badanie obejmowało (pH, fosfor, potas, magnez) lub posiadać badanie gleby wykonane nie wcześniej niż w 2017 roku oraz posiadać zalecenia dotyczące wapnowania.
  2. Dofinansowanie kosztów zakupu wapna dotyczy gleb dla których pH będzie niższe lub równe 5,5.
  3. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie  udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

Kwota dofinansowania:

L.p Wielkość gospodarstwa Kwota dofinansowania
1. 0 – 25 ha 300 zł/t
2. 25 – 50 ha 200 zł/t
3. 50 -75 ha 100 zł/t

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.

Dofinansowanie obejmuje zakup:

a)   wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229),

b)  środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, Wykaz środków wapnujących

Dofinansowanie nie obejmuje:

a) kosztu transportu;
b) kosztu rozsiewu nawozów wapniowych.

Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem.