Ogłoszenie Wójta Gminy Dzwola

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzwola o wyłożeniu do publicznej wiadomości dokumentów w sprawie komunalizacji mienia.

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.),

          Wójt Gminy Dzwola zawiadamia o wyłożeniu do publicznej wiadomości spisu inwentaryzacyjnego mienia, karty inwentaryzacyjnej nieruchomości oraz  map ewidencyjnych w sprawie komunalizacji mienia.

 

          W/w materiały znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Dzwola,  pokój nr 17.

          Odwołania i wnioski należy składać w terminie do dnia 6 kwietnia 2017 roku.

 

                                                                               Wójt Gminy Dzwola     
                                                                          /-/ Stanisław Rożek