Ogłoszenie Wójta Gminy Dzwola z dnia 23 lipca 2018 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzwola z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie: przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawców w celu szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu.

 

Wójt Gminy Dzwola informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do przeprowadzania szacowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1161) przyjmowane są wnioski kandydatów do pełnienia funkcji rzeczoznawcy do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Dzwola, pokój nr 23 w terminie do 6 sierpnia 2018 r. do godz. 15:30.

Informuję, że zgodnie w w/w rozporządzeniem Wójt Gminy powołuje rzeczoznawcę spośród osób które:

 1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub
 2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3 – letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3 letni staż pracy
  w gospodarstwie rolnym, lub
 5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodowa lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiadają 5- leni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 6. mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Dzwola.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Wniosek o powołaniu rzeczoznawcy powinien zawierać:

1) imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania,

3) adres do korespondencji,

4) informację o wykształceniu.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę,
 2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym- jeżeli jest wymagany, 
 1. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona   produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane .

Nadmienia się, że szacowanie jest odpłatne, a wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii. Druki do pobrania można otrzymać w Urzędzie Gminy Dzwola pokój nr 23.

                                                                                           Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                / -/Stanisław Rożek