OGŁOSZENIE W SPRAWIE SUSZY

Zgodnie z Raportem NR 8 Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdził wystąpienie zjawiska suszy na terenie gminy Dzwola (data publikacji raportu Monitoringu suszy rolniczej – 02 sierpień 2019 r.).

Aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą można śledzić w internetowym Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej: http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/ 

 

WAŻNE – szacowaniu podlegają jedynie uprawy, z których nie zebrano jeszcze plonów!

We wniosku należy podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha oraz lokalizację), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2019 składanym do ARiMR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje). Do wniosku należy załączyć kserokopie wniosku o płatność.

Prosimy o dokładne wypełnianie wniosków, co znacznie przyspieszy i ułatwi szacowanie szkód.

Na dzień 02.08.2019 r. zgodnie z danymi Instytutu z Puław na terenie naszej gminy można zgłaszać szkody tylko w uprawach:

Gleby kategorii I:

Zboża jare i ozime, kukurydza na ziarno i kiszonkę, ziemniak, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki. rośliny strączkowe

Gleby kategorii II:

Zboża jare, kukurydza na ziarno i kiszonkę, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe

Gleby kategorii III:

kukurydza na ziarno i kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe

Gleby kategorii IV:

Susza nie została ogłoszona na tej kategorii gleby.

Minimalna wielkość areału uprawy do szacowania strat nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

UWAGA: przed złożeniem wniosku należy sprawdzić czy uprawa znajduje się na glebie kategorii I, II, III czy IV.

Kategoria I – Bardzo podatna na suszę (WOD < 127,5 mm), gatunek gleby: piasek luźny – pl
piasek luźny pylasty – plp
piasek słabo gliniasty – ps
piasek słabo gliniasty pylasty – psp

 

Kategoria II– Podatna na suszę (WOD 127,5 – 169,9 mm), gatunek gleby:  

piasek gliniasty lekki – pgl
piasek gliniasty lekki pylasty – pglp
piasek gliniasty mocny – pgm
piasek gliniasty mocny pylasty – pgmp

 

Kategoria III Średnio podatna na suszę (WOD 170 – 202,5 mm), gatunek gleby:  

glina lekka – gl
glina lekka pylasta – glp
pył gliniasty – płg
pył zwykły – płz
pył piaszczysty – płp

 

Kategoria IV Mało podatna na suszę (WOD > 202,5 mm), gatunek gleby:  

glina średnia – gs
glina średnia pylasta – gsp
glina ciężka – gc
glina ciężka pylasta – gcp
pył ilasty – płi
ił – i
ił pylasty – ip

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami komisja może szacować straty tylko w uprawach dla których Instytut z Puław pracujący na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykazał zagrożenie suszą.

Wnioski można pobrać i składać w Urzędzie Gminy Dzwola (sekretariat pok. nr. 16).