Ogłoszenie o ustaleniu w Gminie Dzwola taryfy – cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Wójt Gminy Dzwola informuje, że w związku z nowelizacją przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo wodne,

 

Gmina Dzwola została zobligowana do ustalenia taryf – cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat. W związku z powyższym Gmina Dzwola wystąpiła ze stosownym wnioskiem o zatwierdzenie taryfy do organu regulacyjnego, którym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Decyzją z dnia 23 maja 2018 r., znak: RZ.RET.070.4.78.2018.MK Dyrektor RZGW w Rzeszowie zatwierdził taryfy przedstawione we wniosku Gminy Dzwola.

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na lata 2018 – 2021 kształtują się na następującym poziomie:

  • wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę:
Lp. Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen
i stawek opłat
W okresie
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy
W okresie
od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy
W okresie
od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1. Grupa 1 cena wody (zł/m3) 1,85 1,85 1,85
  • wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków:
Lp. Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen
i stawek opłat
W okresie
od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy
W okresie
od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy
W okresie
od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1. Grupa 1 cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 7,00 7,00 7,00

Do cen i stawek opłat podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) na chwilę obecną w wysokości 8%. 
Taryfy wchodzą w życie w dniu 11 czerwca 2018 r. i obowiązywać będą do dnia 10 czerwca 2021 r.

                                                                                   Wójt Gminy Dzwola

                                                                             /-/Stanisław Rożek

Decyzja RZGW

Ogłoszenie PGW Wody Polskie