Ogłoszenie

W okresie od dnia 28 grudnia 2020 r. do odwołania – ograniczam wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Dzwola, poprzez wprowadzenie dopuszczalnej liczby interesantów przebywających, w tym samym czasie w Urzędzie Gminy Dzwola.

 

W jednym pomieszczeniu, w tym samym czasie nie może być większa liczba interesantów niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów oraz odstępstw wymienionych w § 22 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Urząd Gminy Dzwola będzie wykonywał wszystkie zadania należące do jego właściwości w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym bezpośrednią obsługę interesantów, z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.

Kontakt interesantów z pracownikami Urzędu Gminy Dzwola jest również możliwy w formie wykluczającej bezpośredni kontakt osobisty, tzn. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poprzez: skrzynkę podawczą (e PUAP), pocztę e-mail, telefonicznie.

Wszystkie dokumenty i wnioski, kierowane do Urzędu Gminy Dzwola, można również składać:

  • w przypadku, gdy wymagany jest podpis:

– za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Gminy Dzwola dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej gov.pl,

– za pośrednictwem operatora pocztowego – jeśli osoba nie posiada konta na platformie ePUAP, profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego;

  • w przypadku, gdy nie jest wymagany podpis, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ugdzwola@mbnet.pl.

Dokumenty urzędowe, wnioski i wszelkie pisma w formie papierowej można również pozostawić w specjalnie przygotowanej na ten cel  urnie, która jest ustawiona i oznakowana, w budynku Urzędu Gminy Dzwola, tuż za głównymi drzwiami wejściowymi.

Informacje dotyczące obsługi interesanta w zakresie spraw należących do właściwości Urzędu Gminy Dzwola można uzyskać telefonicznie pod numerem 15 875 22 15.

Celem ochrony zdrowia interesantów i pracowników, przy zapewnieniu możliwie najlepszego bezpieczeństwa i higieny w wykonywaniu zadań w Urzędzie Gminy Dzwola, należy przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, za wyjątkiem pomieszczeń biurowych, w których nie przebywa interesant.

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzwola

142 2020