Odwodnienie budynku Ośrodka Zdrowia w Kocudzy Trzeciej

Zdarzało się, że wysoki poziom wód gruntowych powodował podtopienie i trzeba było usuwać wodę z pomieszczeń piwnic budynku. W 2016 roku został opracowany projekt techniczny na to zadanie. Z powodu niewystarczających środków zabezpieczonych w budżecie Gminy i niekorzystnej pory na wykonywanie tego typu prac /późna jesień/ zadanie zostało przesunięte na 2017 rok.

W wyniku przeprowadzonej procedury-zapytania cenowego ofertę złożyło 5 Wykonawców. Wybrana została oferta z najniższą ceną brutto 50 593,02 zł. Najdroższa oferta opiewała na kwotę 84 574,66 zł. W dniu 5 kwietnia 2017 roku została podpisana umowa z wybranym Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Wodociągów i Kanalizacji „WODAPOL” Marian Polski, 22-400 Zamość, Sitaniec 109. Termin zakończenia robót ustalono na 30.06.2017 rok. Teren budowy został już przekazany.

                              Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej