Odbiór robót drogowych na drogach gminnych w obrębie miejscowości Konstantów

W dniu 21 maja 2020 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz z Wykonawcą oraz Komisją Odbiorową dokonał uroczystego odbioru wykonanych inwestycji drogowych w obrębie ewidencyjnym miejscowości Konstantów.

Pierwsza z odebranych inwestycji to „Przebudowa drogi gminnej nr 109005L w miejscowości Konstantów w lokalizacji od km 0+000 do km 0+774 i od km 0+984 do km 1+152 o długości 942 m”.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach umowy nr 1733 z dnia 7 listopada 2019 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Dzwola w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Długość drogi objętej zadaniem wynosi 942 m. W ramach robót wykonano podbudowę z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 8 cm i nawierzchnie: warstwę wiążącą asfaltową o grubości 3 cm oraz warstwę ścieralną o grubości 4 cm. Zamontowane zostały również urządzenia bezpieczeństwa, tj. bariery ochronne stalowe po obu stronach drogi o łącznej długości 50 m oraz wykonano pobocza obustronne o szerokości 0,5 m z kruszywa łamanego.

Wynagrodzenie wykonawcy robót: 420 700,22 zł, w tym: wnioskowana dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 294 490,00 zł i środki finansowe z budżetu Gminy Dzwola: 126 210,22 zł.

Wysokość procentowa wnioskowanej dotacji wynosi 70% wartości kosztów zadania.

Drugą odebraną inwestycją był “Remont drogi gminnej nr 109003L”.  W ramach robót wykonano nawierzchnię z masy mineralno – bitumicznej przy średniej grubości 5 cm na szerokości 4 m i długości 258 m. Koszt wykonanych prac to 63 000,00 zł brutto, za które Gmina Dzwola zapłaciła ze środków własnych.

Wykonawcą obu inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Tomaszowie Lubelskim.