Odbiór drogi gminnej nr 109038L Branewka Kolonia-Dąbrowa

W dniu 21 września 2015 roku dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 109038L od km 0+570 do km 1+390 w miejscowości Branewka Kolonia”.           
Roboty wykonała firma : WOD-BUD, sp. z o.o. w Kraśniku. 
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie niżej wymienionych robót :
– wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku,          
– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5,        
– wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S KR 1-2,    
– wykonanie  przepustów pod zjazdami z rur betonowych Ø60.      

Wartość zadania wyniosła 176.151.82 zł z czego 140.921,00 to dotacja celowa z budżetu państwa w 2015 roku na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków erozji dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej.

W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele inwestora – Wójt Gminy Dzwola, inspektor ds. zarządzania kryzysowego i drogownictwa Urzędu Gminy Dzwola, radny Rady Gminy Dzwola, przedstawiciel wykonawcy i inspektor nadzoru.