Obowiązki właścicieli psów i innych zwierząt domowych

W związku z licznymi zgłoszeniami Mieszkańców Naszej Gminy w sprawie wolno biegających psów po drogach publicznych, ulicach i placach, które mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi, a w szczególności dla dzieci, przypominamy o konieczności zabezpieczenia swoich posesji tak, aby psy nie wydostawały się poza teren i nie stwarzały zagrożenia.

W tym roku pracownicy Urzędu Gminy Dzwola interweniowali już wielokrotnie w sprawie psów.

Zgodnie z rozdziałem VI Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzwola, uchwalonego uchwałą Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Dzwola z dnia 24 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2016 r. poz. 2811, z późn. zm.) do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należą:

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania nad nimi opieki właściwej dla gatunku, szczególnie nie pozostawiania ich bez dozoru, gdy istnieje możliwość opuszczenia pomieszczenia lub terenu ogrodzonego.

Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do ich utrzymywania w sposób nie stwarzający uciążliwości dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.

Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia

Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy.

Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez ich zwierzęta, na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego.

Obowiązki na właścicieli zwierząt nakłada również art. 77 Kodeksu wykroczeń: Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

W związku z powyższym prosimy o niepozostawianie otwartych bram i furtek posesji, w celu zmniejszenia liczby zaginięć psów oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i ruchu drogowego a szczególnie dzieci przemierzających drogę do i ze szkoły.

Za zachowanie psa odpowiada jego opiekun, zatem aby uniknąć zagrożenia, jakie może spowodować czworonóg, należy wykazać się nie tylko znajomością prawa, ale również wyobraźnią i odpowiedzialnością.