Obowiązek odśnieżania chodników

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. 2016 r.,  poz. 250 z późn. zm.), jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Niewykonanie obowiązku związanego z odśnieżeniem chodnika stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny,

o czym stanowi art. 10, ust. 2 ww. ustawy. Odgarnięty śnieg powinien być składowany w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.  Śniegu nie należy usuwać z chodnika na drogę. Właściciela posesji, który usuwa śnieg spod posesji na jezdnię, można ukarać mandatem karnym za stwarzanie niebezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego.

Apelujemy do mieszkańców, aby dla dobra wspólnego nie zostawiali samochodów na chodnikach i poboczach dróg utrudniając służbom porządkowym odśnieżanie. Prosimy o  współpracę co umożliwi zapewnienie bezpieczeństwa  użytkownikom dróg i chodników w nadchodzącej zimie.

Ref. IGPiK Urzędu Gminy Dzwola