Nowy Zespół Interdyscyplinarny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Dzwola

Problem przemocy w rodzinie stanowi jeden z poważniejszych problemów współczesnych państw na całym świecie.

Dotyczy on także bezpośrednio mieszkańców Naszej Gminy Dzwola. Przeciwdziałanie temu zjawisku zajmuje od kilku lat priorytetowe miejsce wśród zadań organów państwa, w tym także Jednostek Samorządów Terytorialnych.

Przemoc w rodzinie jest także poważnym zjawiskiem zaburzeń życia społecznego a jego skutki dotyczą różnych aspektów życia człowieka i w sposób wyraźny mogą wpływać i w rzeczywistości wpływają na dalsze jego funkcjonowanie osobowe, w rodzinie, w społeczeństwie. Często zaczyna się od małych gestów i czynów, przejawia się niejednokrotnie i rozwija niezauważalnie, z czasem jednak przybiera na sile i staje się dostrzegalnie problemem wymagającym interwencji i pomocy osobom, których dotyczy. Dziś, w sposób  wyraźny i odważny coraz częściej mówi się o tym problemie. Powstają w związku z tym liczne publikacje i opracowania. Podejmowane są liczne i wielorakie działania w kierunku zapobiegania jej powstawania, a także szereg działań w przypadku jej wystąpienia.

Podstawowymi dokumentami regulującymi działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są m. in.:

  1. Ustawa z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.).
  4. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.
  5. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dzwola na lata 2015 – 2020.
  6. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dzwola na lata 2017-2021.

W oparciu o te dokumenty Samorządy Gmin w Polsce są zobligowane do działań w tym kierunku co czynią m.in. za pośrednictwem Zespołów Interdyscyplinarnych. W związku z tym obowiązkiem Rada Gminy Dzwola Uchwałą Nr VIII/51/2011 z dnia 27 lipca 2011 roku ustaliła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2011 r. Nr 129, poz. 2233). Wykonanie Uchwały powierzono Wójtowi Gminy Dzwola, który Zarządzeniem Nr 14/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku powołał Zespół Interdyscyplinarny. Kadencja Zespołu  właśnie dobiegła końca. Wraz z zakończeniem kadencji Zespołu przestał obowiązywać również Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dzwola na lata 2012-2016.

Obecnie Rada Gminy Dzwola Uchwałą Nr XIX/146/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku przyjęła nowy Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dzwola na lata 2017-2021 opracowany i sporządzony przez członków Naszego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Celem strategicznym niniejszego programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar i świadków przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy. Program określa szczegółowe zadania do realizowania, ukierunkowane na: rozwój systemu przeciwdziałania przemocy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej, zapewnienie dostępności pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy domowej, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, doskonalenie kadr zajmujących się diagnozowaniem i pomocą osobom dotkniętym tym problemem oraz edukację i profilaktykę mieszkańców Gminy Dzwola.

Z kolei Wójt Gminy Dzwola Zarządzeniem Nr 36/2017 z dnia 27 marca 2017 roku powołał nowy Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Dzwola. W jego skład weszli przedstawiciele:
– Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli,
– Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim,
– Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim,
– Zespołu Szkół w Dzwoli,
– Zespołu Szkół Kocudzy,
– Zespołu Szkół w Krzemieniu,
– Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
– Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kocudzy,
– Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Kocudzy Drugiej.

W jego obecny skład ostatecznie powołano 11 osób z w/w instytucji zaś obsługę Zespołu powierzono, jak dotychczas, Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli.

 

Pierwsze, uroczyste spotkanie „nowego” Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się w Sali Narad Urzędu Gminy Dzwola w dniu 05.04.2017r. Na spotkanie zorganizowane przez Wójta Gminy Dzwola Pana Stanisława Rożka oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli Pani Ewy Bielak przybyli wszyscy zaproszeniu członkowie Zespołu. Kwestie porządkowe spotkania przedstawiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli. Następnie Pan Wójt omówił ważność dotychczasowych działań Zespołu na rzecz mieszkańców Naszej Gminy. Wraz z tymi słowami złożył na ręce dotychczasowych członków Zespołu pisemne podziękowania, którzy oddawali się tym działaniom w ramach swojej pracy w minionej kadencji. Następnie głos zabrał dotychczasowy przewodniczący Zespołu Pan Stanisław Białek. Podziękował on wszystkim członkom Zespołu za dotychczasową, bardzo dobrą współpracę i wspólne liczne działania na rzecz naszych mieszkańców. W sposób szczególny dziękował swojemu zastępcy Panu Tadeuszowi Rządowi oraz sekretarzowi Pani Renacie Bielak, z którymi tworzył prezydium Zespołu i współpracował najściślej. W dalszej części swojego wystąpienia przestawił ogólne statystyki dotyczące prac Zespołu za minioną kadencję, w odniesieniu do prowadzonych poszczególnych spraw tj. Niebieskich Kart, osób i rodzin objętych pomocą w uszczegółowieniu na kobiety, mężczyzn, dzieci, osoby niepełnosprawne oraz sprawców przemocy. Statystyki te potwierdzają, że problem przemocy dotyczy także Naszej Gminy i jej mieszkańców i co gorsze i niepokojące w ostatnich latach ma tendencję wzrostową.

Następnie członkowie powołanego Zespołu dokonali jawnego wyboru przedstawicieli na nową, kolejną pięcioletnia kadencję. W ich wyniku dotychczasowe prezydium Zespołu nie zostało zmienione. Należy dodać, że prezydium wybrano jednomyślnie, za zgodą i aprobatą wszystkich członków Zespołu. Oznacza to, że przewodniczącym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Dzwola będzie nadal Pan Stanisław Białek, jego zastępcą Pan Tadeusz Rząd zaś sekretarzem Pani Renata Bielak. W dalszej, ostatniej już części spotkania miała miejsce dyskusja o kierunkach przyszłych prac Zespołu a w szczególności działań profilaktycznych na terenie gminy, współpracy Zespołu z różnymi instytucjami o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym, częstotliwości spotkań Zespołu, tworzeniu grup roboczych, itp.

Trzeba także pamiętać, iż tak jak dotychczas Zespół Interdyscyplinarny został powołany na nowo do priorytetowego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ale także ochrony ofiar i świadków przemocy w rodzinie oraz zwiększenia dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy osobom, rodzinom tego potrzebującym, w tym także osobom podejrzanym o jej stosowanie czy stosującym przemoc.

Zespół zwraca się ponadto z prośbą do społeczności lokalnej Gminy Dzwola, aby nie lekceważyły problemu przemocy w rodzinie i reagowały w przypadku jej dostrzeżenia. Dostrzeżony problem przemocy można zgłosić pisemnie bądź osobiście w siedzibie Zespołu, która mieści się w Urzędzie Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli (pokój nr 18, 19) bądź telefonicznie pod numerem 15 8752533. Można to uczynić także za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim, Prokuratury Rejonowej w Janowie Lubelskim, Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim, ale także poprzez nasze szkoły, ośrodki zdrowia czy poprzez instytucje państwowe czy organizacje pozarządowe chociażby takie jak Niebieska Linia. Należy pamiętać, iż działania z tym związane dają pełną gwarancję anonimowości, gdyż są objęte tajemnicą i bardzo mocno chronione przez członków Zespołu oraz instytucje państwowe uczestniczące w postępowaniu i działaniach na terenie Naszej Gminy.

Apelujemy: NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, REAGUJ!!!