Nowy ustrój szkolny – powrót 8 – letnich szkół podstawowych

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), nałożyła na Rady Gmin obowiązek podjęcia uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego tą ustawą. 

Zamiarem ustawodawcy było, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego.

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa z mocy ustawy staje się ośmioletnią szkołą podstawową, uczniowie klas I –VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej. W konsekwencji powyższego, zgodnie z art. 127 ww. ustawy z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum, a na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum. Ponadto nowe Prawo oświatowe wprowadza zmianę: 3-letnie licea ogólnokształcące stają się 4-letnimi liceami, a 4-letnie technika stają się 5-letnimi technikami. W systemie edukacji pojawią się dwustopniowe szkoły branżowe.

Rada Gminy Dzwola w dniu 23 marca 2017 r. podjęła Uchwałę Nr XXI/158/2017 w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Sieć szkół podstawowych oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych zapewnia wszystkim uczniom spełnianie obowiązku szkolnego.

Gmina Dzwola jest organem prowadzącym trzy Zespoły Szkół: w Dzwoli, Kocudzy i Krzemieniu składające się ze szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum oraz Publiczną Szkołą Podstawową w Branwi. Gmina poczyniła działania, aby docelowo nadal były trzy zespoły szkół poprzez przekształcenia punktów przedszkolnych w przedszkola, bowiem w oparciu o przepisy prawne zespół może składać się ze szkoły podstawowej i przedszkola. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Dzwola podjętymi na XX sesji w dniu 17 lutego 2017 r. z dniem 31 sierpnia 2017 r. Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół w Krzemieniu przekształca się w Publiczne Przedszkole w Krzemieniu natomiast Punkt Przedszkolny przy Zespole Szkół w Kocudzy przekształca się w Publiczne Przedszkole w Kocudzy. Publiczne Przedszkole w Kocudzy zostanie włączone z dniem 31 sierpnia 2017 r.  do Zespołu Szkół w Kocudzy natomiast Publiczne Przedszkole w Krzemieniu również z dniem 31 sierpnia 2017 r.  zostanie włączone do Zespołu Szkół w Krzemieniu.

Od 1 września 2017 r. sieć szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzwola będzie przedstawiać się następująco:

 • Zespół Szkół w Dzwoli, składający się z Publicznej Szkoły Podstawowej
  „Bohaterów Września 1939” – (95 ucz.), klasy II i III Publicznego Gimnazjum
  (24 ucz.) i Publicznego Przedszkola w Dzwoli (dwa oddziały – 34 dzieci), Dzwola 121B;
 • Zespół Szkół w Kocudzy składający się z Publicznej Szkoły Podstawowej im. „Jana Pawła II” (166 ucz.) klasy II i III Publicznego Gimnazjum (46 ucz.) i Publicznego Przedszkola w Kocudzy (dwa oddziały 48 dzieci), Kocudza Pierwsza 29;
 • Zespół Szkół w Krzemieniu składający się z Publicznej Szkoły Podstawowej
  ks. Jana Twardowskiego” (120 ucz.) klasy II i III Publicznego Gimnazjum (36 ucz.)
  i Publiczne Przedszkole w Krzemieniu (dwa oddziały 36), Krzemień Pierwszy 192;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi (52 uczniów) wraz z oddziałem przedszkolnym (11 dzieci), Branew Szlachecka 19.

W związku z wprowadzeniem reform oświatowych sieć szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Dzwola jest określona racjonalnie i w miarę możliwości demograficzno-geograficznych jest właściwie zorganizowana.