ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO – ZMIANY

Od 1 stycznia 2019 roku będą obowiązywać nowe stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, o który mogą ubiegać się rolnicy. Zwrot dla wszystkich rolników będzie wyższy, a dodatkowo skorzystają hodowcy bydła. Potrzebne są do tego faktury VAT, które potwierdzają wydatki. 31 stycznia jest ostatnim dniem, kiedy można kupić paliwo i faktura będzie mogła zostać dołączona do wniosku składanego w lutym.

 

W 2019 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1 zł na 1 litr oleju.

Na korzyść rolników, zmieniają się limity pomocy – podstawowy limit wynosi 100 litrów ON/ha rocznie (było 86 l/ha). To właśnie do takiej ilości zakupionego oleju napędowego będzie przysługiwał zwrot akcyzy. Oczywiście aby zwrot utrzymać, tak jak do tej pory trzeba przedłożyć faktury za zakup takiej ilości paliwa.

Nowością w 2019 roku będzie wprowadzenie dodatkowego limitu zwrotu akcyzy dla hodowców bydła. Od 2019 roku przysługuje im limit ustalony jako 30-krotność stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła wg stanu średniorocznego za rok poprzedzający (to dodatkowe 30 litrów paliwa na każdą dużą jednostkę przeliczeniową np. dorosła krowa). Tutaj także obowiązuje zasada, że zwrot przysługuje do paliwa faktycznie zakupionego – na podstawie przedłożonych z wnioskiem faktur. Pamiętać jednak trzeba, że do wniosku o zwrot trzeba będzie załączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje zgodne z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. DZ. U.  z 2015 r. poz.1340, z późn. zm.).

Wnioski składa się do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia  gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego w dwóch terminach:
– od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wystawionymi od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
– od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wystawionymi w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
Prócz podstawowych danych osobowych producenta rolnego, jego numeru NIP lub PESEL, wniosek o zwrot akcyzy zawiera:

– oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku;

– pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;

– numer rachunku bankowego,

– numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji wydanej w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku nastąpi w terminach:

  • 1 -30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1 – 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny poniżej:

https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=282&p1=szczegoly&p2=1336044
Informację można  uzyskać pod nr telefonu  15 875 22 15 ( wew. 13 – Podatki).

NOWY_WNIOSEK_AKCYZA(2)

Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego