Nowe władze OSP w Gminie Dzwola

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dzwoli odbyło się 24 maja 2016 r. w remizie OSP w Konstantowie. Zebranie prowadził druh Leszek Dycha. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Dzwoli druh Stanisław Rożek.
Na zebraniu dokonano wyboru nowych władz Zarządu Gminnego, który na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes                                      – Stanisław Rożek
 2. Wiceprezes                             – Jan Blacha
 3. Komendant gminny              – Stanisław Dyjach
 4. Sekretarz                                 – Andrzej Bielak
 5. Skarbnik                                   – Teresa Jargiło
 6. Członek prezydium               – Sławomir Mróz
 7. Członek prezydium               – Czesław Rożek
 8. Członek zarządu                    – Stanisław Łukasik
 9. Członek zarządu                    – Krzysztof Wojciechowski
 10. Członek zarządu                    – Mariusz Nieściur
 11. Członek zarządu                    – Arkadiusz Omiotek
 12. Członek zarządu                    – Mariusz Świś
 13. Członek zarządu                    – Józef Dycha
 14. Członek zarządu                    – Kazimierz Małysza
 15. Członek zarządu                    – Paweł Komada
 16. Członek zarządu                    – Józef Góra
 17. Członek zarządu                    – Józef Kaproń
 18. Członek zarządu                    – Jan Dyjach
 19. Członek zarządu                    – Krzysztof Dycha
 20. Członek zarządu                    – Jan Jargiło
 21. Członek zarządu                    – Jan Blacha
 22. Członek zarządu                    – Wiesław Mróz
 23. Członek zarządu                    – Maria Rożek
 24. Członek zarządu                    – Andrzej Gajór
 25. Członek zarządu                    – Józef Dyjach
 26. Członek zarządu                    – Zbigniew Sowa
 27. Członek zarządu                    – Grzegorz Mróz
 28. Członek zarządu                    – Zdzisław Kaproń

Powołano Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Przewodniczący – Edward Kaproń
 2. Sekretarz – Stanisław Kozina
 3. Członek – Aleksander Sirko

Przedstawicielami do Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim wybrano druha Stanisława Rożka, Jana Blachę, Stanisława Dyjacha oraz Sławomira Mroza.
Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego OSP RP wybrani zostali: druh Stanisław Rożek, Jana Blacha, Stanisław Dyjach, Sławomir Mróz, Andrzej Gajór, Jan Jargiło, Jan Bielak, Józef Dyjach, Mariusz Nieściór oraz Józef Dycha.
Przygotowanie i prowadzenie zebrania należy uznać za wzorcowe.

Zjazd Gminnego ZOSP RP w Dzwoli

» Czytaj więcej

Kampanię sprawozdawczo – wyborczą Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Dzwoli zakończył zjazd, który odbył się 24 maja 2016 roku. Zjazd to wydarzenie finalizujące etap kampanii sprawozdawczo wyborczej
w ochotniczych strażach pożarnych w naszej gminie. Zjazd gminny, który odbywa się raz na pięć lat jest nie tylko zwoływany w celu wybrania władz oddziału gminnego, lecz przede wszystkim w celu podsumowania mijającej kadencji oraz zaplanowania głównych kierunków działań na kolejne pięć lat.

Rozliczenia ze swej pracy dokonały poszczególne władze: Zarząd Gminny
i Komisja Rewizyjna.

W Zjeździe uczestniczyło 44 delegatów reprezentujących 12 jednostek OSP
z terenu gminy Dzwola, przedstawiciele związku, członkowie ustępujących władz oddziału gminnego oraz osoby zaproszone, wśród których obecni byli między innymi: Przewodniczący Rady Gminy w Dzwoli p. Kazimierz Małek, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim półkownik Henryk Dyguś, Z – ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
mł. bryg. Tomasz Serwatka.

Obecnie gminna organizacja OSP liczy 640 członków, w tym: 550 mężczyzn, 19 kobiet, 1 wspierający i 70 honorowych.

Wydatki samorządu gminnego na działalność OSP w poszczególnych latach przedstawiały się następująco:

2011 r. – 321 995,00 zł
2012 r. – 428 846,00 zł
2013 r. – 560 473,00 zł
2014 r. – 320 959,00 zł
2015 r. – 207 427,00 zł

Pocieszającą wiadomością jest fakt, że na terenie Gminy oraz powiatu janowskiego z roku na rok zmniejsza się ilość pożarów, w związku z tym ilość wyjazdów do zadań bojowych również jest mniejsza. Jednostki OSP takie jak Dzwola i Krzemień Pierwszy, funkcjonujące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym średnio w roku do zagrożeń miejscowych oraz pożarów wyjeżdżają od 11-15 razy,
a pozostałe jednostki uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych sporadycznie,
tj. kilka razy w roku. Zmieniła się również skala zagrożeń występujących na terenie Gminy – coraz mniej jest pożarów a zwiększa się liczba zagrożeń spowodowanych wypadkami oraz klęskami żywiołowymi.

Na pierwszym zebraniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, któremu przewodniczył Prezes Henryk Dyguś wybrano 28 osobowy Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Prezydium Zarządu w składzie:

dh – Stanisław Rożek – Prezes Zarządu
dh – Jan Blach Wiceprezes Zarządu
dh – Stanisław Dyjach – Komendant gminny
dh – Andrzej Bielak – Sekretarz Zarządu
dh – Teresa Jargiło – skarbnik
dh – Sławomir Mróz – Członek Zarządu
dh – Czesław Rożek – Członek Zarządu

Wybrano także delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP a także przedstawicieli Zarządu Oddziału Gminnego do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim.

Nowo wybrany Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP, przestawiając plan działania oddziału Gminnego ZOSP w Dzwoli na lata 2016 – 2021 skupił się na pięciu głównych filarach tj.:
– wsparciu organizacyjno – programowym działających na terenie gminy jednostek      ochrony przeciwpożarowej,
– wzmocnieniu młodzieżowych drużyn pożarniczych,
– wyspecjalizowaniu jednostek ochrony przeciwpożarowej działających na terenie naszej gminy tak, aby były wszechstronnie przygotowane do działań w zakresie ratownictwa technicznego, przeciwpowodziowego, medycznego.
– profilaktyce oraz edukacji przeciwpożarowej i prozdrowotnej,
– poprawie wizerunku pożarnictwa w gminie.

» Zwiń tekst