Nieprawidłowe parkowanie – odpowiedzialność i skutki prawne

Ustawa Prawo o ruchu drogowym określa miejsca i sytuacje, w których zatrzymanie i postój pojazdu jest dozwolony. Zgodnie z art. 2 pkt 31 tej ustawy pojazdem nazywamy środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane (samochód, motor).

 

Według art. 46 ustawy zatrzymanie i postój pojazdu jest możliwy w miejscach i warunkach, w których jest on widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kierujący pojazdem, w sytuacji, gdy chce się zatrzymać na jezdni, musi zrobić to jak najbliżej krawędzi (krawężnika) i równolegle do niej. Na drodze poza obszarem zabudowanym powinien zatrzymać się poza jezdnią. Zgodnie z art. 47 dopuszczalny jest również postój kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

  • na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju,
  • szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m,
  • pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Należy pamiętać, że w większości tego typu przypadków będziemy mieli do czynienia z popełnieniem wykroczenia. Do  wykroczeń tego typu można zastosować kilka przepisów.

  • 97. Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20czerwca 1997r. –Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

 

  • 84. Kto wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno w dzień, jak i w porze nocnej, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, urządzenia lub przedmiotu znajdujących się na drodze lub też miejsca prowadzonych robót, jeżeli to może zagrozić bezpieczeństwu ruchu albo utrudnić ruch na drodze, podlega karze aresztu albo grzywny.

 

  • 90. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny albo karze nagany

W pewnych wypadkach może zdarzyć się, że nieprawidłowe zaparkowanie samochodu może przyczynić się do popełnienia przestępstwa. Może tak się stać np. w sytuacji, w której czyn określony w art. 84 kw spowoduje katastrofę albo jej bezpośrednie niebezpieczeństwo lub spowoduje nieumyślnie wypadek drogowy.

Wtedy też sprawca tegoż czynu będzie ponosił odpowiedzialność, o której mowa
w art. 173, 174 lub 177 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Odpowiedzialność cywilna

Nieprawidłowe parkowanie może wywołać negatywne konsekwencje nie tylko na gruncie prawa karnego, lecz także – cywilnego. Jeżeli zatem przy parkowaniu pojazdu zostanie dokonany czyn niedozwolony (np. uszkodzenie mienia, uszkodzenie ciała lub też inna szkoda bądź krzywda), to z tego tytułu powstanie obowiązek wypłaty odszkodowania.