Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy, że na terenie Gminy Dzwola w 2019 r. kontynuowana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona w wyznaczonym punkcie. Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Dzwola w 2019 roku, działa w następującym dniu tygodnia: środa w godzinach od 9.00 do 13.00. Lokalizacja: Urząd Gminy Dzwola, lokal biurowy nr 2 – parter.

 

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) może otrzymać:
– młodzież do 26. roku życia,
– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
– osoby, które ukończyły 65 lat,
– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
– kombatanci,
– weterani,
– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
– kobiety w ciąży.

Jaką pomoc prawną można otrzymać?
Pomoc prawna polega na:
– poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
– wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
– pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.