Mieszkańcy Gminy Dzwola w liczbach

Mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze gminy, z mocy ustawy stanowią gminną wspólnotę samorządową. Na początku nowego roku, tradycyjnie już, przygotowaliśmy analizę liczby ludności zamieszkującej teren Gminy Dzwola.

 

Tabela: Liczba mieszkańców Gminy Dzwola dane na dzień 31.12.2020 r.

Liczba mieszkańców naszej gminy w ostatnich latach nieco spadła, dominują mężczyźni jest ich o 36 więcej niż kobiet. Wpływ na liczbę mieszkańców w Gminie ma przyrost naturalny oraz emigracja mieszkańców za granicę w celach ekonomicznych.

Tabela: Liczba urodzeń i zgonów z podziałem na wszystkie miejscowości Gminy Dzwola w latach 2018 – 2020

Z dostępnych danych można wnioskować, iż Pandemia COVID-19 oraz trudniejsza sytuacja w służbie zdrowia wpłynęły na liczbę zgonów, w ostatnich miesiącach roku 2020 nie tylko w kraju i na świecie ale również w Gminie Dzwola.

Według danych z rejestru mieszkańców prowadzonego przez Wójta Gminy Dzwola, w którym gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie Gminy Dzwola, 7 najstarszych mieszkańców naszej gminy to:

– kobieta 98 lat, zamieszkała w Krzemieniu Pierwszym,

– kobieta 98 lat, zamieszkała w Krzemieniu Pierwszym,

– kobieta 97 lat, zamieszkała w Kocudzy Trzeciej,

– mężczyzna 97 lat, zamieszkały w Konstantowie,

– kobieta 96 lat, zamieszkała w Krzemieniu Drugim,

– mężczyzna 95 lat, zamieszkały w Zdzisławicach,

– kobieta 95 lat, zamieszkała w Branewce.

Powyżej 90 roku życia w gminie Dzwola zamieszkują powyżej wymienione osoby oraz:

– 12 osób w wieku: 93 lat,

– 10 osób w wieku: 92 lat,

– 14 osób w wieku: 91 lat,

– 13 osób w wieku: 90 lat.

Wykres: Struktura wiekowa mieszkańców Gminy Dzwola na dzień 31.12.2020 r.

  • wiek przedprodukcyjny: wiek, w którym ludność nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. grupa wieku: 0  17 lat.
  • wiek produkcyjny: wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 1864 lata, dla kobiet: 18  59 lat.
  • wiek poprodukcyjny: wiek, w którym osoby zazwyczaj kończą pracę zawodową, dla mężczyzn: 65 lat i więcej, dla kobiet: 60 lat i więcej.*

*pojęcia stosowane w statystyce publicznej, źródło: https://stat.gov.pl

W minionym roku 2020 Urząd Stanu Cywilnego w Dzwoli zarejestrował, iż ogólna liczba mieszkańców gminy, którzy zawarli związek małżeński to 60 osób. 

Jubileusz Złotych Godów w 2020 r., obchodziło 13 par małżeńskich.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Gminę Dzwola zamieszkuje 6 296 mieszkańców, dla porównania na dzień 31.12.2019 r. zamieszkiwało 6390, a na dzień 31.12.2018 r. 6 417. Natomiast na dzień 1 stycznia 2010 r. Gminę Dzwola zamieszkiwało 6 451 mieszkańców a na dzień 1 stycznia 2021 r. 6 294 mieszkańców.