“Krok do biznesu”

Polska Giełda Pracy zaprasza do udziału w projekcie „Krok do biznesu”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wzrost zdolności do samozatrudnienia osób powyżej 30 lat poprzez nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do utworzenia mikroprzedsiębiorstw.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, w tym w szczególności do:

  • osób starszych powyżej 50 roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób o niskich kwalifikacjach,
  • osób odchodzących z rolnictwa planujących rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ramach projektu zapewnione jest wsparcie szkoleniowo-doradcze, przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Ponadto, projekt zakłada przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe na późniejszym etapie prowadzenia firmy w sumie średnio 44 600 PLN na osobę.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu na stronie internetowej http://gieldapracy24.pl/

e-mail: info@gieldapracy24.pl,

nr tel.: 81 743 84 00.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020