Konkurs plastyczny dla uczniów szkół z terenu gminy Dzwola na hasło i tablicę informującą o zakazie wyrzucania śmieci – odpadów.

Organizatorem konkurs ekologicznego o charakterze plastycznym jest gmina Dzwola. Przedmiotowy konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół z terenu gminy Dzwola.

Tematem wiodący konkursu:  Dbałość o środowisko naturalne wokół nas.

Technika prac dowolna, umożliwiająca wykorzystanie projektu jako wzoru do druku.
Format prac A3-A4 w formie tablicy informacyjnej.

 Prace należy składać do dnia 25 października 2019 r. do godziny 15.00, w szkołach na terenie gminy Dzwola.

Szczegóły w załączeniu.            

Czekamy na Wasze prace!

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO NA:

 HASŁO I TABLICĘ INFORMUJĄCĄ O ZAKAZIE WYRZUCANIA ŚMIECI – ODPADÓW

 1. Temat wiodący konkursu: Dbałość o środowisko naturalne wokół nas.
 2. Organizator konkursu

Gmina Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola

 • Konkurs odpowiada na lokalne potrzeby:
 • zwiększenie świadomości mieszkańców gminy na temat prawidłowego postępowania z odpadami;
 • zmniejszenie ilości składowanych odpadów;
 • ochrona lokalnego środowiska;
 • zachęcanie do przeciwdziałania niedozwolonym zachowaniom np. tworzenie dzikich wysypisk, wyrzucanie odpadów, śmieci;
 • kształtowanie właściwych postaw odnośnie postępowania z odpadami;

 

Zgłoszona praca powinna być przygotowana w formie tablicy informacyjnej, powinna być zrozumiała i czytelna dla każdego.  

 1. Forma prac konkursowych:
 2. Praca powinna być przygotowana przez uczestników konkursu indywidualnie z zachowaniem wszelkich praw autorskich.
 3. Jedna osoba może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 4. Na konkurs należy zgłaszać wyłącznie prace autorskie (własnego pomysłu), które nie brały dotychczas udziału w żadnym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane;
 5. Forma pracy:
 • Prace formatu A3-A4;
 • Technika prac dowolna, umożliwiająca wykorzystanie projektu jako wzoru do druku;
 1. Pracę należy podpisać przez uczestnika konkursu: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, adres e-mail i/lub telefon;
 2. Termin i miejsce dostarczenia prac konkursowych.

Prace należy składać do dnia 25 października 2019 r. do godziny 15.00, w szkołach na terenie gminy Dzwola: Szkole Podstawowej w Branwi adres: Branew Szlachecka 19, 23-304 Dzwola, Zespole Szkół w Dzwoli, adres: Dzwola 121B, 23-304 Dzwola, Zespole Szkół w Kocudzy, adres: Kocudza Pierwsza 29, 23-304 Dzwola, Zespole Szkół w Krzemieniu, adres: Krzemień Pierwszy 192, 23-304 Dzwola, u wyznaczonych przez dyrektorów szkół nauczycieli, którzy przekażą je do Urzędu Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola. Termin przekazania zgłoszonych prac do 28 października 2019 r. do godz. 14.00.

 1. Sposób oceny prac konkursowych.
 2. Ocena prac dokonana zostanie przez komisję konkursową powołaną przez organizatora konkursu.

Komisja uwzględni następujące kryteria:

 • Zgodność pracy z tematem wiodącym konkursu;
 • Staranność wykonania i samodzielność;
 • Oryginalność i czytelność przekazu treści ekologicznej, tematu wiodącego;
 • Wrażenia artystyczne;

 

 • Informacja o sposobie wykorzystania lub zwrotu prac konkursowych.
 1. Najciekawsza praca może zostanie powielona i będzie wykorzystana do edukacji ekologicznej na terenie gminy.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prac prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez organizatora konkursu, w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych.
 3. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.
 • Nagrody:
 1. Przewiduje się nagrody rzeczowe dla zdobywców 3 pierwszych miejsc, dla wszystkich uczestników wystawę pokonkursową. Wręczenie nagród odbędzie się na najbliższej sesji Rady Gminy Dzwola w 2019 r., po rozstrzygnięciu konkursu w Urzędzie Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola, o czym zwycięzcy zostaną poinformowani.
 2. Inne postanowienia
 3. Rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych. W takim przypadku informacja na ten temat zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora pod adresem: https://archiwum.dzwola.eu

zgoda rodziców, opiekunów