Kolejny transport pomocy żywnościowej do Gminy Dzwola

Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Dzwola, którzy zgłosili się po pomoc i spełnili jednocześnie kryteria programowe i zostali zakwalifikowani do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017 otrzymali paczki żywnościowe w marcu bieżącego roku.

     Współpraca organizacji i instytucji z terenu Gminy Dzwola z Bankiem Żywności w Lublinie trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Wyróżniony Bank Żywności w Lublinie jest w tym przypadku niezmienny od samego początku współpracy z Gminą zaś zmieniają się organizacje z Gminy Dzwola, które współpracują z Bankiem Żywności i ostatecznie pozyskują żywność. Regularna zmiana organizacji z Naszego terenu jest wskazana, gdyż całe to przedsięwzięcie (szeroka współpraca międzyinstytucjonalna, prowadzenie dokumentacji, rozładunek transportu i dystrybucja pozyskanej żywności, także inne) są bardzo dużym obciążeniem i wymagają wielu godzin pracy i poświęcenia. Praca ta ze strony organizacji pozarządowej każdorazowo jest dobrowolna i nieodpłatna.

W obecnym podprogramie 2017 organizacją pozarządową, która zajmuje się jego pozyskaniem oraz dystrybucją dla mieszkańców Naszej Gminy jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej. Jednakże całe to duże przedsięwzięcie odbywa się przy ścisłej współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli oraz Ochotniczą Strażą Pożarną
w Kocudzy Drugiej, czego wymaga cała tego typu akcja i jego należyta realizacja.

Dnia 8 marca 2018 roku Stowarzyszenie, o którym mowa pozyskało produkty żywnościowe dla potrzebujących mieszkańców Gminy Dzwola. Przypomnijmy, że jest to 293 rodziny a w nich 790 osób łącznie (zarówno samotnie gospodarujących, jak i osób w rodzinach). Ich rozdysponowywanie miało miejsce w dniu dostawy dla osób, które czynnie pomagały podczas ich ręcznego rozładunku. Mowa o grupie osób, którzy otrzymują paczki żywnościowe, a zarazem, co istotne, to osoby, które dobrowolnie i chętnie pomagają rozładować ręcznie otrzymaną żywność dostarczoną do Nas samochodem ciężarowym, tym razem załadowanym w całości dla naszej społeczności. Z kolei w 2 następnych dniach roboczych (piątek i poniedziałek), paczki żywnościowe były wydawane dla pozostałych osób, zakwalifikowanych do programu, widniejących na zamkniętej liście osób zakwalifikowanych, którą sporządza się po zakończeniu rekrutacji do podprogramu 2017.

Wszelkie niezbędne informacje o dostawie oraz dystrybucji wraz z obligatoryjną promocją akcji i podprogramu 2017 były wizualizowane za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Dzwola zaraz po pozyskaniu informacji o terminie dostawy oraz ustaleniu dni dystrybuowania. Informowano także za pośrednictwem ogłoszeń parafialnych Parafii Rzymskokatolickich, znajdujących się na terenie Gminy Dzwola. W dalszym czasie promocja odbywała się transparentnie podczas wydawania produktów w postaci plakatów, broszur, ulotek, itp,

Obecną turą, dostarczoną darmowym transportem za pośrednictwem samochodu ciężarowego z Banku Żywności w Lublinie przywieziono Nam produkty tj. :

 • makaron jajeczny,
 • ryż biały,
 • ser,
 • groszek z marchewką,
 • powidła śliwkowe,
 • szynka wieprzowa,
 • kabanosy wieprzowe,
 • miód wielokwiatowy,
 • olej rzepakowy.

     Tonaż całego ładunku wymienionych produktów liczył 14 978,4 kg, co w przeliczeniu na osobę zakwalifikowaną do podprogramu 2017 z terenu Naszej Gminy wynosi 18,96 kg żywności na jedną osobę. Ich łączna wartość jest określona przez Bank Żywności w Lublinie na kwotę 81 811,49 zł, która jak łatwo zauważyć dzielona na 790 zakwalifikowanych osób daje wsparcie żywności o wartości 103,56 zł na osobę. Bez wątpienia jest to wartościowe wsparcie dla osób potrzebujących z terenu Naszej Gminy.

Celem programu niezmiennie jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących
w podprogramie 2017 w okresie sierpień 2017r. – czerwiec 2018r., a jej celami szczegółowymi w tym odniesieniu są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się
  z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR (organizacja partnerska regionalna) oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Przypominamy jednocześnie, że okres dystrybucji żywności, którą otrzymuje Stowarzyszenie obejmuje czasookres: sierpień 2017r. – czerwiec 2018r. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych, która przekazuje zakwalifikowanym osobom otrzymane produkty, które zgłosiły się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli i uzyskały skierowanie do ich otrzymania. Osoby otrzymują to wsparcie w formie paczek żywnościowych. Stowarzyszenie bowiem nie realizuje wsparcia w formie posiłków, które również jest możliwe, ale wymaga spełnienia wielu przesłanek, aby móc je realizować w ten sposób.

Paczka żywnościowa to niezmiennie minimum kilka produktów, składająca się zarazem co najmniej z trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo a wchodzących  skład danego zestawu, paczki.

Mimo ogromnej pracy i wysiłku, który trzeba włożyć w całą akcję wszyscy jesteśmy przekonani, że warto to czynić. Przy dotychczasowej współpracy międzyosobowej i międzyinstytucjonalnej, które jednocześnie są konieczne staje się to zarazem odrobinę łatwiejsze. Tym samym pragniemy serdecznie podziękować wszystkim członkom Naszego Stowarzyszenia za wszelką pomoc w pozyskaniu produktów i ich dystrybucji, a także wszystkim innym instytucjom i osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do ich pozyskania i pomagały w dystrybucji. Mowa w szczególności o Banku Żywności w Lublinie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej, Urzędzie Gminy Dzwola i Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli. Składamy również serdeczne podziękowania osobom, które uczestniczyły czynnie w rozładunku otrzymanej żywności. Zachęcamy do dalszej współpracy.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej