Kolejne dofinansowania z FDS na przebudowy dróg gminnych

W dniu 16 kwietnia br Wojewoda Lubelski opublikował na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie listę zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Gmina Dzwola otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie 745 592,00 zł na wykonanie dwóch inwestycji na drogach gminnych, tj.:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 109011L w km 0+000 do km 0+900 (tzw. “ściegna” w Kocudzy Drugiej).

 

Wartość inwestycji to 345 512,44 zł, kwota dofinansowania to 241 858,00 zł, a wkład własny 103 654,44 zł. W ramach inwestycji wykonane zostanie: warstwa profilująca szer. 5,1m o średniej gr. 4 cm na odcinku 900 m; warstwa ścieralna szer. 5 m gr. 3 cm na odcinku 900 m; pobocza gruntowe o szer. 75 cm obustronnie na długości 900 m; reprofilacja rowów obustronnie na długości 900 m oraz ręczne oczyszczenie przepustu przy drodze powiatowej nr 2825L. Wykonane zostanie również przejście dla pieszych przy drodze powiatowej oraz linie segregacyjne na jezdni. 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 109026L w km 0+000 do km 0+700 (Kocudza Trzecia – Leśniczówka).

 

Wartość inwestycji to 719 620,32 zł, kwota dofinansowania to 503 734,00 zł, a wkład własny 215 886,32 zł. W ramach inwestycji wykonane zostanie: ułożenie ścieków drogowych po stronie lewej na długości 700 m; wymiana dwóch przepustów pod drogą; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5 – 63 oraz 0 -31,5 pod poszerzenia i chodnik; wykonanie ławy betonowej pod ścieki liniowe; warstwa profilująca szer. 5,1m o średniej gr. 4 cm na odcinku 700 m pod jezdnię i chodnik; warstwa wiążąca o szer. 5m i grubości 4 cm pod jezdnię i chodnik na odcinku 700 m; warstwa ścieralna szer. 5 m gr. 3 cm na odcinku 700 m pod jezdnię i chodnik; pobocze gruntowe o szer. 100 cm po stronie prawej na długości 700 m. Wykonane zostanie również przejście dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2826L oraz linie krawędziowe i segregacyjne na jezdni.