INFORMACJA WÓJTA GMINY DZWOLA

Zgodnie z § 6 ust. 5 uchwała nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

informuję o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków komisji, Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać zgłoszeń kandydatów do dnia 12 czerwca 2020 r. (piątek) do godz. 1530 w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbywać się będzie w następujący sposób:

  • osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Dzwola 730 – 1530, pokój nr 16,
  • dokumenty – zgłoszenia kandydatów, można pozostawić w specjalnie przygotowanej na ten cel  urnie, która jest ustawiona, w budynku Urzędu Gminy Dzwola, tuż za głównymi drzwiami wejściowymi, w godzinach pracy Urzędu Gminy Dzwola 730 – 1530,
  • drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Dzwola, Dzwola 168, 23-304 Dzwola;

W przypadku przesłania zgłoszeń drogą pocztową lub w formie elektronicznej będą
one uwzględniane wyłącznie, gdy wpłyną do Urzędu Gminy Dzwola najpóźniej
do 12 czerwca 2020 r. do godz. 1530.

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. są ważne, jeśli komitety te potwierdziły udział w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacje dotyczące dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków komisji udzielane są w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu: 15 875 22 15 lub za pomocą poczty elektronicznej, adres: sekretarz.ugdzwola@mbnet.pl

Wzory zgłoszeń dostępne są Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/ w zakładce: Wybory.

Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                         /-/ Wiesław Dyjach

Informacja Urząd Gminy Dzwola

Wzór Zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

Zgłoszenie 28.06.2020