INFORMACJA w sprawie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Informuje się mieszkańców gminy Dzwola, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla gminy Dzwola znajduje się przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48, 23-300 Janów Lubelski.

 

PSZOK świadczy usługi od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 16.00, w soboty od 8.00 do 12.00 i jest obsługiwany jest przez Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej
i Mieszkaniowej  Sp. z o.o.

            Szczegółowe zasady funkcjonowania i sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), stanowi załącznik do uchwały
Nr XXVIII/203/2018 Rady Gminy Dzwola z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę oraz sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), tj. Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w załączeniu).

            W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK, właściciel nieruchomości może zgłosić osobiście lub jego pełnomocnik do Urzędu Gminy, Dzwola 168, 23-304 Dzwola, telefoniczne pod nr tel. 15 8722 215, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: ugdzwola@mbnet.pl w terminie 3 dni od daty zaistnienia ww. zdarzenia.

            Szczegółowe informacje odnośnie funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) można uzyskać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. tel. (15) 87 21 282 oraz w Urzędzie Gminy Dzwola, pod numerem telefonu (15) 87 52 215.

 

                                                                                              Wójt Gminy Dzwola

                                                                                              /-/ Stanisław Rożek

 

Sporządziła: R. Flis

regulamin PSZOK