Informacja – Świadczenie Wychowawcze (Rodzina 500+)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, że w okresie od 1 lipca 2019 roku do 17 lipca 2019 roku do tut. Ośrodka wpłynęło drogą elektroniczną 103 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w tym:

 

 

  • 10 przekazano do Wojewody Lubelskiego w celu ustalenia, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
  • 2 pozostawiono bez rozpatrzenia;
  • 1 odmówiono wszczęcia postępowania.

Pozostałym 90 wnioskodawcom przyznano świadczenie wychowawcze na 144 dzieci
(w tym wypłacono świadczenie na 73 dzieci, które przed 1 lipca 2019 roku ze względu na obowiązujące kryterium dochodowe nie były uprawnione do świadczenia wychowawczego na kwotę w wysokości 36 387,20 zł.).

WAŻNE. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na podstawie tego wniosku od 1 lipca 2019 r. zostanie im przyznane prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci.

Co istotne, od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.

DLA PRZYPOMNIENIA. Od 1 lipca 2019 roku wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  można składać tylko drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia 2019 roku wnioski będzie można składać również w sposób tradycyjny (wersja papierowa).

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO SKŁADAMY W ORGANIE WŁAŚCIWYM ZE WZGLĘDU NA ADRES ZAMIESZKANIA (nie zameldowania).

Wszystkich zachęcamy do składania wniosków  o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia, bankowośc elektroniczną lub PUE ZUS.