Informacja – Świadczenie Dobry Start (300 zł dla ucznia)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, że w okresie od 1 lipca 2019 roku do 17 lipca 2019 roku do tut. Ośrodka wpłynęło drogą elektroniczną 60 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na 88 dzieci uczące się, w tym 1 wniosek przekazano do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

WAŻNE. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Co istotne, przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Rodzic wnioskujący o świadczenie dobry start otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia dobry start. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

DLA PRZYPOMNIENIA. Od 1 lipca 2019 roku wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start można składać tylko drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia 2019 roku wnioski będzie można składać również w sposób tradycyjny (wersja papierowa).

Wnioski przyjmowane będą do dnia 30 listopada danego roku!

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START SKŁADAMY W ORGANIE WŁAŚCIWYM ZE WZGLĘDU NA ADRES ZAMIESZKANIA (nie zameldowania).

Wszystkich zachęcamy do składania wniosków  o ustalenie prawa do świadczenia dobry start drogą elektroniczną poprzez portal Emp@tia, bankowośc elektroniczną lub PUE ZUS.