Informacja OZE

Wójt Gminy Dzwola informuje, że w dniach od 16.05.2016r. do 31.05.2016r. będą podpisywane umowy użyczenia nieruchomości oraz zbierane deklaracje – właścicieli lub użytkowników budynków mieszkalnych, gospodarczych mieszkańców Gminy Dzwola do udziału w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 o nazwie ,,Wsparcie wykorzystania OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w następującym zakresie:

  • montaż instalacji fotowoltaicznych,
  • montaż kolektorów słonecznych,
  • montaż kotłów C.O. opalanych biomasą.

Zamontowane instalacje przez 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Dzwola i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/ użytkownikom posesji. Po pięciu latach zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji na własność.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Każdy Uczestnik projektu musi się osobiście stawić w Urzędzie Gminy w Dzwoli, celem podpisania Umowy Użyczenia Nieruchomości oraz złożenie Deklaracji w poniesieniu kosztów wkładu własnego.

Tylko osoby które podpiszą Umowy Użyczenia Nieruchomości i Deklaracje Poniesienia Kosztów będą mogły ubiegać się o udział w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 o nazwie „wsparcie wykorzystania OZE”.

Wzory umów i deklaracji.

I. Szczegółowa informacja o poszczególnych projektach:
1. Projekt o nazwie ,,Montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Dzwola”.
Jest to projekt w zakresie montażu mikroinstalacji prosumenckich, które produkują energię elektryczną.
Instalacja fotowoltaiczna składa się m.in. z paneli fotowoltaicznych, inwertera, konstrukcji nośnej, okablowania, osprzętu instalacyjnego. Planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,18 kWp. Powierzchnia generatora PV 19,8 m2 (minimalna powierzchnia niezbędna do instalacji paneli). Kosztorysowa wartość netto instalacji 18.632,32 złotych.
Szacunkowy koszt netto instalacji oraz koszt partycypacji uczestnika projektu w zależności od miejsca lokalizacji, który będzie wpisywany do umów partycypacji (umowy partycypacji będą spisywane po rozstrzygnięciu konkursu z zakresu OZE działanie 4.1 i uzyskaniu przez Gminę Dzwola dotacji) w kosztach projektu przedstawia się następująco.

Kosztorysowa wartość netto instalacji 18.632,32 złotych.

Wartość brutto instalacji położonej na budynku mieszkalnym 20.122,91 złotych.

Szacunkowy wkład własny uczestnika projektu 6.589,91 złotych (zestaw solarny zamontowany na dachu budynku mieszkalnego)

Wartość brutto instalacji położonej na budynku gospodarczym 22.917,75 złotych

Szacunkowy wkład własny uczestnika projektu 9.384,75 złotych (zestaw solarny zamontowany na dachu budynku gospodarczego)

Warunki udziału w projekcie:
1) połać dachu na budynku mieszkalnym (lub gospodarczym położonym w niewielkiej odległości od domu mieszkalnego) powinna być skierowana na południe, a jej nachylenie do poziomu nie powinno być mniejsze niż 30° (optymalne 45°) oraz posiadać wolną powierzchnię niezbędną do zamontowania paneli fotowoltaicznych 19,8 m2,
2) uczestnik projektu musi złożyć deklarację i podpisać umowę użyczenia nieruchomości dotyczącą udziału w projekcie.

2. Projekt o nazwie ,,Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Dzwola”.
Zakłada się liczbę montowanych paneli kolektorów słonecznych w ramach projektu od 2 do 3 szt. W przypadku montażu instalacji solarnej na gruncie koszt wykonania konstrukcji nośnej należy do uczestnika projektu.

Szacunkowy koszt netto instalacji oraz koszt partycypacji uczestnika projektu w zależności od wielkości zamontowanej instalacji solarnej, który będzie wpisywany do umów partycypacji w kosztach projektu przedstawia się następująco.

Zestaw złożony z dwóch baterii kolektorów słonecznych.

Kosztorysowa wartość netto instalacji złożonej z dwóch baterii kolektorów słonecznych 8.890,00 złotych.

Wartość brutto instalacji położonej na budynku mieszkalnym 9.601,20 złotych.
Szacunkowy wkład własny uczestnika projektu 1.333,50 (wkład własny 15%) + 711,20 (VAT 8%) = 2.044,70 złotych

Zestaw złożony z trzech baterii kolektorów słonecznych.

Kosztorysowa wartość netto instalacji złożonej z trzech baterii kolektorów słonecznych 9.830,00 złotych.

Wartość brutto instalacji położonej na budynku mieszkalnym 10.616,40 złotych.
Szacunkowy wkład własny uczestnika projektu 1.474,50 (wkład własny 15%) + 786,40 (VAT 8%) = 2.260,90 złotych

Warunki udziału w projekcie:
Uczestnik projektu musi złożyć deklarację i podpisać umowę użyczenia nieruchomości dotyczącą udziału w projekcie.

3. Projekt o nazwie ,,Wymiana źródła ciepła na kotły opalane biomasą w budynkach indywidualnych na terenie gminy Dzwola”.

Zakłada się wymianę źródła ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zlokalizowane zostaną kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Źródłem ciepła będą kotły stalowe opalane biomasą z automatyczną zasypem paliwa, w zakresie mocy: od minimalnej 15 kW, poprzez 20, 25, 30, do maksymalnej 35 kW.

Szacunkowy koszt netto wymiany źródeł ciepła oraz koszt partycypacji uczestnika projektu w zależności od wielkości wymienianego źródła ciepła, który będzie wpisywany do umów partycypacji (umowy partycypacji będą spisywane po rozstrzygnięciu konkursu z zakresu OZE działanie 4.1 i uzyskaniu przez Gminę Dzwola dotacji) w kosztach projektu przedstawia się następująco.

Uwaga: Zakup i montaż wkładu kominowego nie wchodzi w zakres zadania.

Kocioł Biomasowy o mocy 15 kW.
Kosztorysowa wartość netto wymiany źródła ciepła 13.157,68 złotych.
Wartość brutto wymiany źródła ciepła 14.210,29 złotych.
Szacunkowy wkład własny uczestnika projektu 3.097,84 złotych

Kocioł Biomasowy o mocy 20 kW.
Kosztorysowa wartość netto wymiany źródła ciepła 13.657,68 złotych.
Wartość brutto wymiany źródła ciepła 14.750,29 złotych.
Szacunkowy wkład własny uczestnika projektu 3.215,56 złotych

Kocioł Biomasowy o mocy 25 kW.
Kosztorysowa wartość netto wymiany źródła ciepła 13.797,68 złotych.
Wartość brutto wymiany źródła ciepła 14.901,49 złotych.
Szacunkowy wkład własny uczestnika projektu 3.248,52 złotych

Kocioł Biomasowy o mocy 30 kW.
Kosztorysowa wartość netto wymiany źródła ciepła 14.622,68 złotych.
Wartość brutto wymiany źródła ciepła 15.792,49 złotych.
Szacunkowy wkład własny uczestnika projektu 3.442,76 złotych

Kocioł Biomasowy o mocy 35 kW.
Kosztorysowa wartość netto wymiany źródła ciepła 15.222,68 złotych.
Wartość brutto wymiany źródła ciepła 16.440,49 złotych.
Szacunkowy wkład własny uczestnika projektu 3.584,02 złotych

Warunki udziału w projekcie:
Uczestnik projektu musi złożyć deklarację i podpisać umowę użyczenia nieruchomości dotyczącą udziału w projekcie.

II. Informacje dotyczące wszystkich projektów.
Instalacje zamontowane na i w budynkach nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia agroturystyki ani żadnej działalności gospodarczej – muszą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego. Osoby zainteresowane szczegółami technicznymi mogą zapoznać się z ogólną dokumentacją techniczną w Urzędzie Gminy Dzwola pok. Nr 22 w godz. od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Każdy Uczestnik projektu musi się osobiście stawić w Urzędzie Gminy w Dzwoli, celem podpisania Umowy Użyczenia Nieruchomości oraz złożenie Deklaracji w poniesieniu kosztów wkładu własnego.

Tylko osoby które podpiszą Umowy Użyczenia Nieruchomości i Deklaracje Poniesienia Kosztów będą mogły ubiegać się o udział w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 o nazwie „wsparcie wykorzystania OZE”.

Dach budynku, na którym będą montowane instalacje, nie może być pokryty eternitem.
Okres gwarancji na zamontowane instalacje wyniesie minimum 5 lat.
Przez okres 5 lat od zakończenia projektu instalacje będą ubezpieczone przez Gminę Dzwola

W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu (podpisać umowę użyczenia).