Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01 lipca 2019 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/41/2019 Rady Gminy Dzwola z dnia 31 maja 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2019 r. poz. 3610) uległy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2019 roku.

 

Wysokość stawki opłaty za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (segregowany) wynoszą:

gospodarstwo domowe Opłata miesięczna Opłata kwartał
1 – osobowe 10 zł 30 zł
2 – osobowe 20 zł 60 zł
3- 4 osobowe 31 zł 93 zł
5 – osobowe i więcej 39 zł 117 zł

Natomiast przy braku segregacji będzie obowiązywać opłata podwojona za kwartał tzn. gosp. 1-osobowe 2*30 zł = 60 zł, 2-osobowe 2*60 zł = 120 zł,  3 i 4 -osobowe 2*93 zł = 186 zł, 5-osobowe i więcej 2*117 zł = 234 zł.

Terminy wnoszenia opłat oraz numer konta na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

Informujemy, że na III i IV kwartał 2019 roku nie będą drukowane nowe blankiety wpłat. Płatności można dokonywać u sołtysa, w kasie UG lub na rachunek Gminy Dzwola:

97 9410 1036 2003 3000 0185 0001.

Ewentualne wynikłe nadpłaty zostaną przy wyrażeniu zgody przez stronę zaliczone na poczet przyszłych płatności.

Ponadto przypominamy osobom które nie złożyły jeszcze nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o obowiązku złożenia, gdyż w przeciwnym razie zostaną wszczęte postępowania określające wysokość opłaty.

W razie pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Dzwola, pokój 12 w godzinach pracy Urzędu, tel. 15 875 22 15 wew. 15 lub 15 687 24 84. 

druk przelewu opłata za odpady