INFORMACJA O ZABEZPIECZANIU INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZED ZAMARZANIEM ORAZ AKTUALIZACJI DANYCH RYCZAŁTOWYCH

W związku z trwającym okresem zimowym zwracamy się z apelem do wszystkich właścicieli, zarządców i administratorów budynków o zabezpieczenie przed zamarzaniem wewnętrznych instalacji wodnych.

 

Jak można się przekonać, ochrona wodomierzy i przyłączy przed niskimi temperaturami nie jest ani trudna, ani kosztowana, a co najważniejsze może zapobiec niepotrzebnym wydatkom. Poświęcenie niewielkiej ilości czasu oraz użycie odpowiednich materiałów, które często zalegają nam bez wykorzystania, pozwoli uniknąć kłopotliwych i kosztownych sytuacji, jakim jest zamarznięcie instalacji lub zamarznięcia wody na wodomierzu. Wodomierze często znajdują się w nieogrzewanych pomieszczeniach, przy otwartych oknach. W czasie zimy grozi to „rozsadzeniem” wodomierzy, zamarznięciem przyłączy, a w efekcie zalaniem pomieszczeń. Na dodatek zamarznięcie elementów sieci wodociągowej może spowodować kilkudniowe przerwy w dostawach wody.
Dlatego też w okresie zimowym, dobrze jest podnieść nieco temperaturę w pomieszczeniach, gdzie zamontowane są liczniki, na przykład zamykając okna lub dogrzewając je. Ponadto, aby zabezpieczyć wodomierz wystarczy go tylko owinąć ciepłymi tkaninami. Do ochrony biegnących w nieogrzewanych pomieszczeniach rur i studni wodomierzowych można użyć z kolei styropianu lub specjalnej pianki poliuretanowej.

Przypominamy o obowiązku zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji z urządzeniami pomiarowymi włącznie. Wspólnie chrońmy mieszkańców przed kłopotami związanymi z brakiem dostaw wody.

Nie wykonanie wymienionych prac i zabezpieczeń może być przyczyną awarii i strat (w tym: konieczności wymiany rozmrożonego wodomierza), których koszty obciążają odbiorców usług. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków odbiorcy usług odpowiadają za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych. Koszt rozmrażania niezabezpieczonych przyłączy oraz zakupu i wymiany uszkodzonych zaworów i wodomierzy pokrywa więc odbiorca. Tych kosztów i problemów można jednak uniknąć zabezpieczając instalację przed zimnem.

Informujemy ponadto, iż jeżeli zmieni się liczba osób, zwierząt gospodarskich itd. w gospodarstwach domowych, w których nie ma zamontowanego wodomierza a rozliczenie odbywa się na podstawie ryczałtu, właściciel gospodarstwa jest zobowiązany niezwłocznie do powiadomienia Urzędu Gminy Dzwola o zaistniałych zmianach w celu aktualizacji danych do prawidłowego naliczania opłat za zużytą wodę. Poniżej wniosek o aktualizację danych do pobrania.

Wniosek o aktualizację danych