Informacja dotycząca umowy dzierżawy Gminy Dzwola – „PANACEUM” Spółka Jawna – Dorota Gontarz, Piotr Grygiel

Obecnie stawka podatku wynosi: 3.583 zł / rocznie, czynsz dzierżawny natomiast wynosił: 3 075 zł / miesięcznie a obecnie wynosi: 3.637 zł / miesięcznie.
Natomiast odnośnie uprawnień Wójta Gminy Dzwola do rozwiązania

umowy dzierżawy z „PANACEUM”  Spółka Jawna – Dorota Gontarz, Piotr Grygiel w trybie natychmiastowym, prawo to przysługiwało Wójtowi, po uprzednim wezwaniu dzierżawcy do usunięcia naruszenia, która to przesłanka odpadła w związku z dostarczeniem przez dzierżawcę zawartych  umów poddzierżawy.