Informacja dotycząca opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej w 2019 roku

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy,
uprzejmie przypominam, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2268, z późn. zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce.

Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Wójt Gminy Dzwola informuje, że na podstawie art. 389 pkt 2 w zw. z art. 34 pkt 4 Prawa wodnego od 1 stycznia 2018 r., został wprowadzony obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 388 ust. 2 Prawa wodnego wydanie w/w. pozwolenia wodnoprawnego następuje m.in. przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Mając na uwadze powyższe, podmioty które uzyskały w/w pozwolenie wodnoprawne i wykonały na nieruchomości roboty lub obiekty budowlane zmniejszające naturalną retencję terenową, proszone są do przedłożenia wydanych pozwoleń wodnoprawnych w celu określenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Na podstawie art. 552 ust. 2b ustawy Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są zobowiązane składać oświadczenia w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, zgodnie z wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich.

Oznacza to, że podmioty obowiązane do ponoszenia przedmiotowej opłaty składają Wójtowi gminy oświadczenia w terminach od 1 do 30 kwietnia za I kwartał, od 1 do 30 lipca za II kwartał, od 1 do 30 października za III kwartał, od 1 do 30 stycznia za IV kwartał.

Poniżej adres do pobrania oświadczenie: https://wodypolskie.bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html

W związku z powyższym, wszystkich właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanych na terenie gminy Dzwola, którzy zmniejszyli retencję przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej prosimy o podanie informacji zgodnie z załączonym formularzem oświadczenia w w/w terminie.

Szczegółowe informacje na temat wprowadzonej opłaty retencyjnej można również znaleźć na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/index.php/en/materialy-informacyjne/informacja-dla-gmin-ws-oplat-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem w Urzędu Gminy Dzwola, pok. nr 15 lub pod nr telefonu 15 687 24 81.