Informacja dotycząca obszarów ONW

W nawiązaniu do naszego wystąpienia, skierowanego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zakwalifikowania Gminy Dzwola do obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW), Dyrektor Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju w piśmie z dnia 12 kwietnia 2016 r. poinformował Wójt Gminy Dzwola, iż w 2003 r.

Gmina Dzwola nie spełniała kryteriów kwalifikacji do strefy ONW – zbyt niski wskaźnik gęstości zaludnienia (33 os./km2). Ponadto Dyrektor Departamentu zauważył, że w okresie kiedy kwalifikowano obszary ONW, tj. w latach 2003 – 2004, Gmina Dzwola nie wystąpiła z oddzielnym wnioskiem o uszczegółowienie spełniania kryteriów kwalifikowalności obszarów ONW, do poziomu obrębu ewidencyjnego.

Do czasu wyznaczenia zasięgów ONW „typ nizinny” według nowych zasad (najpóźniej do końca 2017 r.), wsparcie mogą otrzymać obszary, które kwalifikowały się do pomocy w okresie programowania w latach 2007-2013. Wg przekazanej informacji, obecnie nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zmian zasięgów ONW.