Informacja dot. wysokości wpłat za montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę

Całkowity koszt zestawu obejmuje także koszty obsługi projektu m.in: wykonanie studium wykonalności, dokumentacji technicznej,  nadzór inwestorski oraz pozostałe koszty niezbędne do realizacji projektu.  Projekt jest dofinansowany w 85 % kosztów netto ze środków Unii Europejskiej,

jednakże od kwoty otrzymanej dotacji należy odprowadzić podatek VAT, który pomniejsza otrzymane dofinansowanie. Jest to nowe stanowisko Ministerstwa Finansów. Sytuacja taka nie miała miejsca przy realizacji poprzedniego projektu. VAT ten, nie podlega odzyskaniu przez Gminę Dzwola. Nadmienić należy, że górna wężownica, grzałka elektryczna wraz z ich podłączeniem nie podlegają dofinansowaniu ze środków UE a są niezbędne do prawidłowego działania instalacji. Koszty te są pokrywane w 100% przez przyszłego użytkownika i wynoszą 650,00 złotych netto.

Oba te czynniki tj. VAT od dotacji oraz koszt górnej wężownicy i grzałki elektrycznej podwyższają w sposób znaczący wkład mieszkańców – uczestników projektu.

Koszt instalacji solarnych przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj instalacji Koszty brutto po przetargu

(tylko montaż instalacji)

Wkład uczestnika projektu obejmujący także koszty studium wykonalności, dokumentacji technicznej, nadzoru, inne niezbędne koszty w tym górna wężownica, grzałka elektryczna oraz podatek VAT od otrzymanej dotacji
Solary 2-panelowe 9.720,00 zł 2.750,00 zł
Solary 3-panelowe 11.832,40 zł 2.950,00 zł

Koszt instalacji kotłów c.o. 15-35 kW przedstawia się następująco:

Wielkość kotła c.o. Koszty brutto po przetargu

(tylko montaż kotłów)

Wkład uczestnika projektu obejmujący także koszty studium wykonalności, dokumentacji technicznej, nadzoru, inne niezbędne koszty oraz podatek VAT od otrzymanej dotacji
15 kW 14 364,00 zł 2 900,00 zł
20 kW 14 580,00 zł 3 000,00 zł
25 kW 15 012,00 zł 3 100,00 zł
30 kW 15 768,00 zł 3 200,00 zł
35 kW 16 200,00 zł 3 300,00 zł

 

Uwaga: VAT od wykonywanej usługi dostawy i montażu instalacji  solarnych i pieców jest kosztem Gminy Dzwola i nie jest pokrywany przez uczestnika projektu tj. mieszkańca Gminy. Niewielka różnica pomiędzy wpłatami mieszkańców wynika z niewielkiej różnicy jaką Wykonawca przedłożył w ofercie przetargowej.

                                                                                        Koordynator Projektu

                                                                                              Tomasz Świś

       Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych