Informacja dla rodziców – dożywianie dzieci w szkole

W związku z z uchwałą Nr 140 RM z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r., poz. 1007),  która wchodzi w życie od 01.01.2019 roku informujemy rodziców potrzebujących uzyskania pomocy w postaci dożywiania dla swoich dzieci o kontakt z pracownikami OPS w Dzwoli.

Informujemy, iż program wcześniejszy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” traci moc z dniem 31.12.2018 r., wobec czego zasadne jest jak najszybciej złożenie nowych dokumentów tj. wniosku wraz z załącznikami stosownymi celem przedstawienia sytuacji dochodowej swojej rodziny do 31-go grudnia 2018 r. Po złożeniu wniosku wraz z wymaganą dokumentacją będzie przyznana pomoc w formie dożywiania dzieci  w szkole na okres styczeń – czerwiec 2019 r. Nadmieniam, iż wnioski złożone w m-cu styczniu 2019 roku  będą  jak najszybciej  rozpatrywane i zostanie przyznana pomoc od daty złożenia wniosku. Prosimy o potraktowanie tej sprawy priorytetowo.                      

   Kierownik OPS w Dzwoli