Informacja dla osób pobierających świadczenie wychowawcze

Przypominamy osobom pobierającym świadczenie wychowawcze (500+) na pierwsze dziecko, które uzyskały dochód w roku 2015, 2016 i 2017 o konieczności zgłoszenia tego faktu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 roku dochodem uzyskanym jest:

  1. uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  2. uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  3. uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
  4. zakończenie urlopu wychowawczego,
  5. rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  6. uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  7. uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  8. uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
  9. uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,  a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej.

Dochód uzyskany w roku 2015, 2016 i 2017 zostanie ponownie przeliczony. W sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego, wynoszącego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, świadczenia podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.