I Sesja Rady Gminy Dzwola VIII kadencji 2018 – 2023

W dniu 20 listopada w sali narad Urzędu Gminy Dzwola odbyła się I Sesja Rady Gminy Dzwola VIII kadencji 2018-2023. Jednym z głównych punktów obrad było złożenie ślubowania przez Radnych oraz Wójta Gminy Dzwola. Wybrano także Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady.

I sesja VIII kadencji rozpoczęła się od wręczenia Radnym zaświadczeń o wyborze oraz złożenia ślubowania. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Dzwoli Pan Wojciech Król wręczył zaświadczenia o wyborze i złożył gratulacje. Najstarszy wiekiem radny Pan Józef Bączek odczytał rotę ślubowania, następnie kolejno wyczytywani Radni złożyli ślubowanie wypowiadając słowa: „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Jednym z ważniejszych punktów, było przystąpienie do czynności związanych z objęciem funkcji Wójta Gminy Dzwola. Wybrany na urząd Wójta Pan Wiesław Dyjach odebrał zaświadczenie z rąk Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Dzwoli oraz złożył uroczyste ślubowanie. Pan Wójt – Wiesław Dyjach w swoim wystąpieniu podziękował za zaufanie i oddane głosy w wyborach samorządowych. Pan Wójt w słowach skierowanych do uczestników obrad oraz wszystkich Mieszkańców Gminy Dzwola zapewniał, iż swoją pracą poprzez postawione sobie cele będzie dążył do rozwoju Gminy Dzwola. Przed nami ogrom pracy, którą dobrze można wykonać tylko w ścisłej współpracy z Radą Gminy, Sołtysami, przedstawicielami instytucji samorządowych w powiecie, województwie oraz instytucjach rządowych. Współpraca będzie więc tym najważniejszym słowem – kluczem otwierającym przed naszą gminą nowe szanse i możliwości rozwoju. Pan Wójt zaprosił do tej współpracy  wszystkich: radnych, sołtysów, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, radnych powiatowych  oraz mieszkańców. W swoich słowach Pan Wójt powiedział że jest przekonany, iż sukces nas wszystkich jest możliwy. Dziękując za powierzone stanowisko Wójta Gminy Dzwola zobowiązał się do ciężkiej pracy i wspólnej służby dla naszej lokalnej społeczności gdyż Razem możemy więcej.

Następnym punktem, zgodnie z ustalonym porządkiem był wybór Przewodniczącego Rady Gminy Dzwola. W głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady wybrana została Pani Urszula Kaproń, która podziękowała za zaufanie i powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady, zapewniając o pracy, podejmowaniu skutecznych działań na rzecz Gminy Dzwola, współpracy w wykonywanych zadaniach przez Radę oraz Wójta Gminy.

Wybrano także Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dzwola. W wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego na pełnienie funkcji Wiceprzewodniczących Rady wybrani zostali Pan Krzysztof Dyjach oraz Pan Józef Bączek.

Po formalnym objęciu stanowisk, Wójt Gminy Dzwola pogratulował Przewodniczącej Rady Gminy i Wiceprzewodniczącym. Gratulacje i deklarację współpracy na rzecz społeczności lokalnej Gminy Dzwola złożyli również uczestniczący w obradach, Radni Powiatowi: Pan Stanisław Rawski, Pan Daniel Rawski i Pan Andrzej Bielak oraz Sołtysi z terenu Gminy Dzwola, jak również wszyscy Radni Gminy Dzwola.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Pani Urszula Kaproń zamknęła I sesję Rady Gminy Dzwola.