Gmina Dzwola ma już swój herb i symbole samorządowe

2Rada Gminy Dzwola w dniu 19 marca 2018 r. na XXIX sesji podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Gminy Dzwola oraz zasad ich stosowania. Ustanowione symbole są symbolami społeczności lokalnej Gminy Dzwola i podlegają ochronie.

 

 

Herb – charakterystyczny znak wspólnoty samorządowej skonstruowany na wzór znaku terytorialnego według określonych reguł heraldycznych. W Polsce herby mogą być tworzone zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach.

Prace związane z uzyskaniem symboli trwały ponad 2 lata. Najlepszy projekt uzyskał pozytywną opinię Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podstawą do wydania opinii przez Ministra była uchwała działającej przy MSWiA Komisji Heraldycznej, która wyraziła pozytywną opinię w sprawie przedłożonych projektów, oceniając ich zgodność z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną.

Symbole Gminy Dzwola.

Dwie kopie w krzyż skośny, złote a na nich takaż trzecia na opak w słup – nawiązuje do herbu Jelita Zamoyskich, którzy od przełomu XVI i XVII w. aż do wybuchu II wojny światowej władali większą częścią obecnej Gminy Dzwola (tereny należące do Ordynacji Zamojskiej). Należały do nich Branew Ordynacka, Branewka, Dzwola, Kocudza, Konstantów, Krzemień, Zdzisławice oraz osady leśne Flisy i Kapronie. Poza Ordynacją pozostawały Branew Szlachecka i Zofianka Dolna. Wcześniej w części dobrami tymi władali Dymitr z Góraja, Szamotulscy, Górkowie i inni. Jednak to Zamoyscy i ich Ordynacja ze swoim szczególnym ustrojem odcisnęły największe piętno na rozwoju tych ziem i kierunkach rozwoju gospodarczego. Rozdwojona gałązka sosny złotą, gdzie na dole każdej przy rozdwojeniu takaż szyszka – nawiązuje do miejscowych warunków przyrodniczych. 54,6% obszaru gminy (część południowa) stanowią Lasy Janowskie (część Puszczy Solskiej), niemal w całości należące do Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Pomimo mnogości występujących tu gatunków w drzewostanie przeważają różne typy borów sosnowych: bór suchy, świeży, wilgotny i bagienny.

Gmina Dzwola była jedną z niewielu gmin, które nie posiadają herbu. Ustanowienie symboli Gminy będzie miało pozytywny wpływ na promocję wspólnoty samorządowej.

UCHWAŁA NR XXIX/212/2018 RADY GMINY DZWOLA z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Gminy Dzwola oraz zasad ich stosowania została ogłoszona w Dziennik Urzędowym Województwa Lubelskiego 11 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2018 r. poz. 1619).

 

Herb Uchwała.XXIX.....2018.2018-03-20-thumbnail