Drogi i podatki

Szanowny Panie Wójcie. Z racji że zaczął się sezon rowerowy tradycyjnie z rodzina w słoneczne dni spędzamy czas wolny na rowerach. Z racji ze drogi gminne są najmniej uczęszczane przez pojazdy korzystamy z nich ze względu na bezpieczeństwo. Przejeżdżając przez Dzwolę czy Kocudzę przy drodze znajdują się działki na których gromadzone są rożne materiały budowlane i nie tylko. Nie dość że psuje to okoliczny krajobraz to Dodatkowo w tych miejscach asfalt jest popsuty. Zaciekawiło mnie czy właściciele tych działek – osoby które maja firmy płacą za takie place podatki? Jak nie to czy nie warto by się temu przyjrzeć panie wójcie? Za te pieniądze można by przecież te drogi odremontować. Czy może zainteresować tą sprawą urząd skarbowy? Czekam na odpowiedź.


Szanowna Pani.

W odpowiedzi na Pani pytanie dotyczące płacenia podatku na działkach gdzie gromadzone są różne materiały budowlane i nie tylko  – odpowiadam, że właściciele nieruchomości płacą podatki według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę, co stanowi podstawę wymiaru podatków zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2019, poz. 725, z późn. zm.).

Każdy właściciel nieruchomości ma prawo wykorzystywać swoją własność według swoich potrzeb. Jednakże, jeśli grunty, budynki są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to winny być zgłoszone do opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Jeśli w danym miesiącu nastąpiła zmiana przeznaczenia użytkowania gruntu lub budynku to w ciągu 14 dni  od dnia zaistnienia tej zmiany właściciel nieruchomości jest obowiązany zgłosić ten fakt do organu podatkowego przedkładając stosowne dokumenty.

Organ podatkowy zgodnie z art. 281 Ordynacji podatkowej (tj. Dz. U. 2018, poz. 800, z późn. zm.) przeprowadza kontrole podatkowe u podatników celem sprawdzenia, czy kontrolowany wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Stan zadłużenia gminy

Pan

Wiesław Dyjach

Wójt Gminy Dzwola

 

Działając w oparciu o wprowadzone zasady transparentności,  jesienią 2015 r. przekazałem społeczeństwu Gminy Dzwola pierwszy numer bezpłatnej naszej gazety „Źródło”, w której zamieszczaliśmy ważne i ciekawe informacje z życia Gminy a także, co jest dla społeczeństwa najistotniejsze przedstawialiśmy stan finansów.

W ostatnim, 13 numerze gazety, Gmina przedstawiła bieżącą sytuację finansową Gminy na dzień 30 października 2018 r. W pozycji „stan zadłużenia Gminy Dzwola na dzień 20.11.2018 r. to kwota 6 036 446,53 zł”.  Istotnie, przedstawiona kwota na przeciętnym,  nie wtajemniczonym w problematykę finansów publicznych  mieszkańcu gminy może wywołać niekorzystne wrażenie i stała się tematem wielu dyskusji, tak na Sesjach RG jak i w społeczeństwie na zebraniach wiejskich czy to strażackich. Tym niemniej jednak, tak jak  w gospodarstwie domowym tak i w gminie, by się móc rozwijać

i nadrabiać stracony czas w zakresie infrastruktury, bez zaciągnięcia kredytu, przy tak niskim budżecie gminy, gdzie ponad 8 mln. zł pochłania oświata jest to po prostu niemożliwe.

Gmina zamieściła także informację o „stanie realizacji inwestycji zaplanowanych na 2018 rok”, których wartość stanowi ponad 10 mln. zł.

Jak łatwo zauważyć, na stan zadłużenia gminy decydujący wpływ miała pożyczka

z WFOŚiGW (3 705 tys. zł) na  na budowę wodociągu w miejscowościach najbardziej odczuwających brak wody tj. m-in. Krzemień Drugi a przede wszystkim Flisy. Przyznane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie na ten cel środki w kwocie 1 830 tys. z PROW – gospodarka wodno-ściekowa, okazały się wirtualnymi i dziwnym zbiegiem zdarzeń

z programu zrealizowano 79 wniosków w województwie a wniosek Gminy Dzwola znajdował się na 80 pozycji (dla przypomnienia województwem zarządzała koalicja PSL i PO). Przy ustalaniu listy rankingowej na początku roku 2017 zakładano realizację 114 projektów. Pragnę zauważyć, że wniosek o zaciągnięcie pożyczki na wodociąg znalazł uznanie wszystkich Radnych  RG poprzedniej kadencji i jak żaden inny wcześniej ani  później został poparty 15 głosami „za”. Za zrozumienie problemu i za taką postawę jeszcze dzisiaj Radnym dziękuję.

Mam pytanie do Pana Wójta: Czy jest Pan w stanie, korzystając z publikatora „Źródło” odświeżyć  stan finansów Gminy Dzwola na koniec 2014 r., kiedy to przejmowałem funkcjonowanie Gminy?.  

Przekazując Panu Gminę, pozostawiłem w budżecie prawie 400 tys. zł, za co mógł Pan realizować drobne inwestycje. (chociażby zakup pomp dla OSP), natomiast ja przejąłem Gminę z pustą kasą, wspartą tylko Kredytem obrotowym w kwocie 500 tys. zł, przeznaczonym na finansowanie bieżącej działalności Gminy, związanych z pokryciem kosztów zatrudnienia kadry pracowniczej i kosztów administracyjnych.

O ile dobrze pamiętam, stan zadłużenia Gminy Dzwola opiewał wówczas na kwotę ok. 5 mln. zł, i wieloma niezapłaconymi fakturami na znaczną kwotę. W okresie kadencji udało się spłacić 2 800 tys. zł zaciągniętych pożyczek i ww. kredyt.

Udzielenie społeczeństwu odpowiedzi, pozwoli mieszkańcom gminy inaczej spojrzeć na problem finansów publicznych, co mam nadzieję i Panu pozwoli uniknąć wielu problemów z tego zakresu.

                                                                 Z poważaniem

                                                                                            Stanisław Rożek


     

Pan

                                                                       Stanisław Rożek

                                                                                                                    
Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 27.03.2019 r. dotyczące transparentności finansów publicznych oraz prawa do informacji publicznej, przedstawiam dane dotyczące stanu zadłużenia Gminy Dzwola w poszczególnych latach:

Stan zadłużenia na 31.12.2014 r. 3 339 002,41 zł (stan gotówki na koncie: 2 043 548,47 zł)

Stan zadłużenia na 31.12.2015 r. 3 450 501,48 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. 2 860 501,48 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. 2 270 501,48 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. 5 898 946,53 zł (stan gotówki na koncie: 904 391,81 zł).

Zgodnie z informacją GBPiOK, termin nadsyłania artykułów wraz ze zdjęciami do gminnej gazety ,,Źródło” upłynął 20 marca br., gazeta została przygotowana do druku by mogła być rozdystrybuowana w okresie przedświątecznym. Zapewne w kolejnych numerach kwartalnika „ŹRÓDŁO” niejednokrotnie zostaną opublikowane artykuły dotyczące finansów Gminy  Dzwola oraz realizowanych inwestycji, w których autor artykułu będzie mógł odnieść się do danych archiwalnych.

Ustawa o finansach publicznych obliguje Wójta Gminy do przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok poprzedni. Coroczne sprawozdania są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, celem zapewnienia dostępu do informacji publicznej. W/w sprawozdanie zawiera szczegółowe dane dotyczące budżetu Gminy, realizowanych zadań oraz zadłużenia Gminy.

Ponadto od bieżącego roku,  zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) organ wykonawczy gminy co roku, do 31 maja, przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu. Raport za rok 2018, zostanie opracowany i wyłożony do wiadomości mieszkańców zarówno w formie papierowej jak również elektronicznej.

                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                                                 Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                                                 /-/ Wiesław Dyjach

Odśnieżanie

Dzień dobry,
Szanowny Panie Wójcie.
Odśnieżanie drogi przez Konstantów jest poddane jakimś szczególnemu nadzorowi (wiadomo dlaczego) i my mieszkańcy na tym także korzystamy ale niech mi Pan wytłumaczy jaki sens ma odśnieżanie przez naszych dzielnych druhów samochodem strażackim drogi przez wieś jak chwilę po strażakach jedzie przez wieś samochód z firmy kocudzkiej z podniesionym pługiem bo nie ma co odgarnywać po strażakach. Straż nie jeździ na wodzie a firmie trzeba zapłacić. Czy tak ma wyglądać gospodarność? Kto za to w gminie odpowiada? Oczekuję odpowiedzi.


Dzień dobry.

Szanowny Panie Marianie.

Rzeczywiście sytuacja taka miała miejsce, ale była ona spowodowana próbą samochodu strażackiego Star na wypadek sytuacji kryzysowej w postaci obfitych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych. Jak Pan zauważył pojazd ten ma założony pług odśnieżny i w przypadku zaistnienia powyższych warunków zostanie zadysponowany do pomocy firmie świadczącej usługi odśnieżania dróg gminnych, a zarazem przywrócenia przejezdności dróg w jak najszybszym czasie.

Jeżeli uważa Pan, że firma wykonująca usługi odśnieżania dróg gminnych wykonuje tą usługę nie prawidłowo proszę o tym fakcie informować każdorazowo Urząd Gminy Dzwola telefonicznie, mailowo lub na piśmie.

Z poważaniem

Wiesław Dyjach        
Wójt Gminy Dzwola

Protokoły z sesji

Szanowny Panie Wójcie,
jak długo jeszcze mieszkańcy mają czekać na upublicznienie protokołów z sesji Rady Gminy. Przypomnę tylko, że ostatnia publikacja na portalu BIP Urzędu Gminy Dzwola miała miejsce na początku maja 2018 czyli blisko pół roku temu. Czym taka zwłoka podyktowana jest? Jeśli jest to zaniedbanie, to kto za to odpowiada?
pozdrawiam serdecznie i liczę na szybką odpowiedź.


Informuję, że protokoły są publikowane na bieżąco. Na każdej sesji jest przyjmowany protokół z poprzedniej sesji, gdyż Radni i Wójt mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu. Protokół z XXXI sesji Rady Gminy Dzwola z dnia 20 czerwca 2018 roku został przyjęty przez Radnych na sesji w dniu 24 września 2018 r. i został niezwłocznie opublikowany na stronie BIP Urzędu Gminy Dzwola.

Drzewa

Chciałam się zapytać dlaczego zostało ścięte drzewo koło gminy. Na pewno usłyszę, że rosło za blisko jakiś kabli. Rosło tyle lat więc pytam po co zostało ścięte?


W odpowiedzi na Pani pytanie odnośnie przyczyny usunięcia drzew rosnących nieopodal budynku Urzędu Gminy Dzwola. Informuję, iż zasadne było ich usunięcie. Stwarzały one zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzi, dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach: krajowej nr 74 i powiatowej nr 2825 Dzwola – Kocudza Druga.  Zagrażały także linii energetycznej, co potwierdzili również pracownicy Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, przeprowadzając oględziny ww. drzew. Drzewa były stare, kruche, pochylone w kierunku drogi krajowej nr 74. Podczas silniejszych wiatrów, burz łamały się gałęzie i konary spadając zarówno na ww. drogi publiczne jak i na parking przed budynkiem urzędu, gdzie zaparkowane były samochody. Mając na uwadze bezpieczeństwo, zdrowie i życie ludzi zadecydowano o ich usunięciu.

Drogi w gminie

Panie wójcie czemu żadna droga w gminie nie jest posypana piachem lód droga zrobiona jest na objazd jest tak śliska że nie da się wcale jechać tak jak i ta nowa wąska droga od krzemienia drugiego do drogi krajowej 74 cała zimę nikt tych dróg nie pozsypywał tylko górkę od mleczarni w krzemieniu do drogi tej nowej


W odpowiedzi na pytanie dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych uprzejmie informuję, że drogi gminne są utrzymywane zgodnie z obowiązującymi standardami.

Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek

Budowa Elektrowni Wiatrowej

Dzień dobry,
Szanowny Panie Wójcie.
Wśród mieszkańców gminy Dzwola krążą dość nieścisłe informacje odnoszące się do planowanej budowy “Farmy wiatrowej Dzwola”. Ludzie zastanawiają się czy istnieje realna szansa wprowadzenia planu zagospodarowania, który uniemożliwiałby uzyskanie pozwoleń budowlanych na wznoszenie nowych budynków mieszkalnych na dość dużym obszarze wokół turbin wiatrowych. Z obwieszczenia z dnia 25 kwietnia 2016 r. nie można wywnioskować jaki realny wpływ będą miały turbiny wiatrowe na życie mieszkańców. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośba o udostępnienie dokumentów, które pozwolą zorientować się zaniepokojonym mieszkańcom jaki będzie wpływ elektrowni wiatrowej na ich codzienne życie.
Jako mieszkaniec gminy Dzwola ubolewam bardzo nad tym, iż nie przeprowadzono odpowiednich konsultacji społecznych z mieszkańcami odnośnie inwestycji “Farma wiatrowa Dzwola” przed chwilą zawarcia umowy z Wind Farm Łada sp. z o.o.
Pozdrawiam.


Dzień dobry

W odpowiedzi na Pańskie pytanie uprzejmie informuję, że Gmina Dzwola nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Utracił on ważność z dniem 31 grudnia 2003 roku. Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy uchwalone Uchwałą Rady Gminy Dzwola nr VII/30/03 z dnia 30 czerwca 2003 roku i zmienione Uchwałą Rady Gminy Dzwola Nr IX/54/2015 z dnia 16 września 2015 roku, przewiduje dla części terenu Gminy Dzwola przeznaczenie pod obszary potencjalnej lokalizacji turbin wiatrowych wraz ze strefami ochronnymi (potencjalnego oddziaływania elektrowni wiatrowych) związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Tekst i rysunek Studium jest dostępny na stronie internetowej Gminy Dzwola pod adresem https://archiwum.dzwola.eu
w zakładce studium.

Ograniczenia dotyczące budowy budynków mieszkalnych, których odległość od elektrowni wiatrowej w jest mniejsza od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej wprowadza ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2016 r Dz. U. poz. 961). Zaczną one obowiązywać po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. w lipcu 2019 roku. Jednocześnie informuję, że w sejmie trwają prace nad zmianą ww. ustawy i z dużym prawdopodobieństwem wejdą w życie jeszcze w tym roku.

Przed wejściem w życie ww. ustawy została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej w miejscowościach Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga i Kocudza Trzecia. Decyzja o warunkach zabudowy została poprzedzona decyzją ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Dzwola”, wydaną po przeprowadzeniu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 352 ze zm.). W postępowaniu
w przedmiocie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko dokonano szczegółowej analizy potencjalnego oddziaływania na wszystkie elementy środowiska (w tym zdrowie ludzi) i zapewniono udział społeczeństwu. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Dzwola”, znajduje się Urzędzie Gminy Dzwola i w każdej chwili może zostać udostępniony zainteresowanym osobom.

Gmina Dzwola nie zawierała żadnych umów na dzierżawę gruntów pod budowę elektrowni wiatrowych. Umowy na dzierżawę gruntów pod budowę elektrowni wiatrowych zawierały osoby prywatne, a Urząd Gminy Dzwola nie pośredniczył w ich zawieraniu.

W oparciu o przepisy obowiązujące przed wejściem w życie tzw. „ustawy odległościowej” Starosta Janowski wydał decyzje o pozwoleniu na budowę dla 9-ciu elektrowni wiatrowych. Od wydanych decyzji zostały złożone odwołania do Wojewody Lubelskiego i skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Wojewoda Lubelski utrzymał w mocy większość wydanych przez Starostę decyzji, natomiast skargi do WSA w Lublinie do chwili obecnej nie zostały jeszcze rozpatrzone.

Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek

GBPiOK Kocudza Druga

Wójt Gminy Dzwola

Pan Stanisław Rożek
Dzień Dobry,

W związku z ciągłymi pytaniami od mieszkańców gminy dotyczących zatrudnienia Pana Zbigniewa Buryty na stanowisku Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury, proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie dyrektor został zatrudniony. Mieszkańcy twierdzą, że dyrektor został zatrudniony sprzecznie  z prawem. Ja nie jestem w stanie udzielić mieszkańcom odpowiedzi, dlatego proszę o wyjaśnienie tej sprawy i poinformowanie mnie o tym.
Z poważaniem Irena Krawiec


Odpowiadając na Pani pytanie informuję, iż Pan Zbigniew Buryta na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury został powołany Zarządzeniem Nr 3/2017 Wójta Gminy Dzwola z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury. Zarządzeniem Nr 83/2017 Wójta Gminy Dzwola z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Dzwola z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury, zostało uchylone Zarządzenie powołujące Pana Zbigniewa Burytę na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury.

Uchylenie Zarządzenia Nr 3/2017 było konieczne ze względu na nieprawidłowości zaistniałe przy powołaniu Pana Zbigniewa Buryty na stanowisko Dyrektora. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862), Dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję, co nie zostało dopełnione w przypadku powołania na stanowisko Pana Zbigniewa Buryty.

Biorąc pod uwagę powyższe, należało uchylić Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Dzwola z dnia 2 stycznia 2017 r., dlatego też z dniem wydania Zarządzenia Nr 83/2017 Wójta Gminy Dzwola z dnia 26 października 2017 r., Pan Zbigniew Buryta z dniem 26.10.2017 r. przestał pełnić funkcję Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury.

Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek

“piec na pellet”

Witam Panie Stanisławie chciałem się zapytać kiedy będą montowane piece na pellet i czy w ogóle będą montowane. Pytam ponieważ chcę zakupić opał na zimę i nie wiem czy zakupić pellet czy węgiel.  Pozdrawiam.


Dzień dobry

W odpowiedzi na pytanie dot. terminu montażu pieców na pellet uprzejmie informuję, że piece na pellet będą montowane w miesiącu październiku i listopadzie 2017 r, w ilości 61 szt., pozostałe 20 szt. będzie zamontowane w roku przyszłym.

Wójt Gminy Dzwola – Stanisław Rożek

 

 

Drogi polne

Piszę do pana by zadać pytanie dlaczego drogi polne – ściegna są z takimi wyrwami i dołami, a gmina nic z tym nie robi? Pewnie brak środków w budżecie? Proponuję przejechać się tymi drogami i zobaczyć ich stan, który jest przerażający. Warto zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców.


Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, iż drogi polne tzw. „ściegna”, w ostatnim okresie istotnie nie były naprawiane. Powodem tego stanu rzeczy jest perspektywa realizacji zadania: budowa elektrowni wiatrowych przez firmę będącą inwestorem tego przedsięwzięcia i konieczność wybudowania dróg o wysokich parametrach do celów transportu elementów budowlanych o znaczącej wadze. W związku z czym uznano, że nie jest zasadne wydatkowanie pieniędzy na drogi, które niebawem przejdą gruntowny remont.

Pragnę poinformować, że na cele remontu dróg polnych Rada Gminy Dzwola corocznie przekazuje specjalne środki finansowe wyodrębnione z budżetu gminy tzw. fundusz sołecki, który przeznaczany jest m. in. na remonty dróg. Na rok 2017 kwota tego funduszu wynosi 262 713,20 zł i służy zaspokojeniu najistotniejszych, bieżących potrzeb mieszkańców poszczególnych sołectw, wskazanych na zebraniach wiejskich. Wysokość funduszu na poszczególne sołectwo uzależniona jest od ilości mieszkańców.

W związku z powyższym, apeluję o aktywne uczestnictwo w takich zebraniach i składanie wniosków służących zaspokojenie niezbędnych potrzeb mieszkańców.