Dostęp do boiska wielofunkcyjnego w Kocudzy Pierwszej

Szanowny Panie Wójcie,
Czy istnieje możliwość aby jedna z bram od strony południowej przy ZS w Kocudzy była cżęściowo otwarta?
W chwili obecnej obydwie bramy są “zamurowane” a dzieci chcący skorzystać z boiska wielofunkcyjnego muszą przechodzić przez nie górą lub przeczołgiwać się pod płotem. Boisko to, jest jedną z niewielu rozrywek z tej miejscowości. Wydaje mi się, że dostęp do niego nie powinien być utrudniony lecz zachęcający do uprawiania sportu.
Byłem jakiś czas temu w tej sprawie u Pani Dyrektor ZS. Przez jakiś czas brama była uchylona. Po pewnym czasie została zamknięta.
Z góry dziękuję za ułatwienie uprawiania dzieciom sportu.

Z wyrazami szacunku
Marek Malec


Gmina Dzwola

                                                                           Sz. P.

                                                                                      Marek Malec

Szanowny Panie,

przedstawiam odpowiedź na pytanie z dnia 3 sierpnia 2020 roku informuję, iż została przygotowana przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Kocudzy.

                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                                   Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                  Wiesław Dyjach

 

 

W odpowiedzi na zapytanie Pana Marka Malca, dyrektor Zespołu Szkół w Kocudzy informuje, iż otwarta jest brama od strony północnej, przez którą dzieci oraz młodzież swobodnie mogą przejeżdżać i korzystać z udostępnionego boiska wielofunkcyjnego. Zamknięcie bram od strony południowej podyktowane było ograniczeniem swobodnego wejścia na teren szkoły niepożądanych osób np. w stanie nietrzeźwym, zanieczyszczaniem go i niszczeniem oraz  związane było z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi, które zaczęły obowiązywać po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Rozmowa, o której wspomina Pan Malec w zapytaniu do Wójta Gminy Dzwola dotyczyła zamontowania furtki w jednej z bram Zespołu Szkół w Kocudzy. Jednak moim zdaniem nie jest to konieczne, gdyż w czasie roku szkolnego wszystkie bramy są otwarte do późnych godzin popołudniowych. Zamontowana furtka  byłaby tak samo jak bramy, zamykana po zajęciach w ramach zabezpieczania mienia szkolnego, a taki obowiązek  spoczywa na dyrektorze szkoły.

Jednakże aby ułatwić uprawianie sportu dzieciom, które mieszkają od strony południowej szkoły i nie mogą dojść lub dojechać rowerem do bramy północnej, została na nowo uchylona jedna z bram południowych.

Z wyrazami szacunku

Bożena Dubiel-Czochra

Dyrektor Zespołu Szkół w Kocudzy

Fotowoltanika

Szanowny Panie Wójcie

Pytanie o instalacje fotowoltaiczne kiedy będą realizowane ?


Szanowny Panie Andrzeju!

W dniu 21 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków, oraz wybrał do dofinansowania projekty (uchwała ZWL nr CXXXVII/2721/2020), w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie Gminy Dzwola, pn. „MONTAŻ INSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY DZWOLA” zarejestrowany pod numerem RPLU.04.01.00-06-0004/19 znajduje się na 95 miejscu z liczbą 98 punktów na liście ocenionych projektów w ramach przedmiotowego konkursu.

Zgodnie z deklaracją władz Województwa Lubelskiego dofinansowanie otrzymają wszyscy beneficjenci, którzy otrzymali 98 punktów podczas oceny merytorycznej.

Mając na uwadze powyższe, montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Dzwola zostanie rozpoczęty po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Z poważaniem

   Wiesław Dyjach    
Wójt Gminy Dzwola

 

Pierwsza pomoc w Szkołach Podstawowych

Szanowny Panie Wójcie,

Sądzę, że dobrym rozwiązaniem byłoby wysyłanie potwierdzenia otrzymania pytania od mieszkańca na podanego przez niego maila (podawanego przy zadawaniu pytania). Nie uważa Pan?

Być może moje pytanie było zadane na początku 2020. Nie pamiętam. Uprzejmie proszę aby Pana pracownik, delegowany do obsługi tej fajnej usługi, sprawdził dokładnie skrzynkę odbiorczą.

Wydaje mi się, że Pana odniesienie do mojego nie wysłanego pytania jest wystarczające. Zapewne jest to tylko przypadkowy zbieg okoliczności.

Czy zamierza Pan, jako przełożony Dyrektorów Szkół Podstawowych, zarządzić im zapewnienie określonej liczby pracowników z odbywanym cyklicznie szkoleniem z pierwszej pomocy? Czy jednak rodzice sami powinni starać się o to osobiście u Dyrektorów Szkół Podstawowych?

Z wyrazami szacunku

Marek Malec

PS (serdecznie dziękuję za mapę z oddziaływaniem wiatraków – jest świetna).


 

                                                                                                                        Pan Marek Malec

W odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie dotyczące: „Pierwsza pomoc w szkołach podstawowych”, po rozpoznaniu sytuacji we wszystkich czterech szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzwola niniejszym pragnę poinformować, że wszyscy pracownicy szkół tj. nauczyciele, pracownicy obsługi i administracyjni są przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie przez instytucje uprawnione do takiego szkolenia. Obowiązek dbania o to, aby pracownicy mieli aktualne przeszkolenie z pierwszej pomocy spoczywa na dyrektorze szkoły, który organizuje takie szkolenie.

Informuję jednocześnie, iż pytania z formularza Zadaj pytanie Wójtowi są automatycznie rejestrowane na oddzielne skrzynce, niestety program antywirusowy czasem umieszcza wiadomości w folderze SPAM. Potwierdzenia są wysyłane automatycznie w przypadku gdy nadawca zaznaczy odpowiednią opcję.

                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                                                            Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                                Wiesław Dyjach

Wiatraki

Szanowny Panie Wójcie,

Czy istnieje możliwość umieszczenia na stronie Gminy Dzwola mapy ewidencyjnej z naniesionym usytuowaniem planowanych wiatraków oraz strefą oddziaływania 10H?

Wydaje mi się, że byłoby to bardzo pomocne mieszkańcom planującym budowę nowego domu. Na pewno ucieszyli by się również ludzie planujący zakup działki na terenie naszej gminy.

Gdyby taka mapa pojawiła się na stronie internetowej, szybko i w łatwy sposób można byłoby zweryfikować możliwość wybudowania domu w wymarzonym przez kogoś miejscu.

Jeśli istnieje taka możliwość to z góry uprzejmie dziękuję. W przypadku braku sposobności takiego rozwiązania, proszę o podanie powodów.

W wyrazami szacunku

Marek Malec

PS (jaki jest powód braku odpowiedzi na moje ostatnie pytanie, zadane w 2019, odnośnie pierwszej pomocy w szkołach?)


Dzwola, dnia 22 maja 2020 roku

                                                                                               Szanowny Pan

                                                                                               Marek Malec

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pańskie pytanie z dnia 18 maja 2020 roku uprzejmie informuję, że poglądowa mapa ewidencyjna części Gminy Dzwola przedstawiająca lokalizację elektrowni wiatrowych planowanych do realizacji oraz strefę dziesięciokrotności ich całkowitej wysokości tzw. 10H, została umieszczona na stronie internetowej Gminy Dzwola w zakładce studium pod linkiem https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=317&p1=szczegoly&p2=1513857. Należy zaznaczyć, że zaprezentowana mapa ma jedynie charakter orientacyjny i na jej podstawie nie należy przesądzać czy w danym miejscu można uzyskać warunki zabudowy dotyczące budynku mieszkalnego czy też nie, gdyż każda sprawa traktowana jest indywidualnie, a warunki zabudowy ustalane są w drodze decyzji poprzedzonej analizą urbanistyczną. W przypadku otrzymania decyzji odmownej inwestorowi służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu.

Informuję również odnośnie braku odpowiedzi na pytanie dot. pierwszej pomocy w szkołach, iż w 2019, w skrzynce odbiorczej z Pana adresu nadawczego, znajdują się 2 pytania dot. wiatraków (na które zostały udzielone odpowiedzi), na skrzynce odbiorczej brak pytanie dot. pierwszej pomocy w szkołach.

Zgodnie z przepisami Karta Nauczyciela:  art. 6. pkt 1 Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę natomiast art. 7 ust. 2 pkt 6 Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Dyrektorzy poszczególnych szkół posiadają stosowne pełnomocnictwa do działania w imieniu jednostki. Zapewniam, że jeżeli pytanie zostanie skierowane postaram udzielić merytorycznej odpowiedzi.

                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                                                            Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                                Wiesław Dyjach

 

 

 

Wiatraki

Szanowny Panie Wójcie,

Uprzejmie dziękuję za odpowiedź na temat pozwolenia na budowę wiatraków. Streszczenie ustawy nie było konieczne. Chodziło mi bardziej o odpowiedź czy Gmina przystąpiła do procedury sporządzania MPZP w związku z decyzją pozwolenia na budowę wiatraków (jeśli jest prawomocna)? Jeżeli nie przystąpiła to kiedy przystąpi i czy się wyrobi do połowy 2022? Wskazane byłoby mocne skupienie na temacie bo jak Pan słusznie zauważył od połowy 2019 na newralgicznych terenach nie powinny być wydawane WZ-tki.

Z wyrazami szacunku

Marek Malec


                                                                                   Sz. P.

                                                                                               Marek Malec

 

            Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pańskie pytanie z dnia 17 grudnia 2019 roku informuję, że Gmina Dzwola planuje rozpoczęcie procedury zmierzającej do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów objętych ograniczeniami wynikającymi z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 654, z późn. zm.). Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego leży w kompetencjach Rady Gminy Dzwola.

Jednocześnie informuję, że w sejmie prowadzone są prace nad zmianą ww. ustawy. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz przebieg procesu legislacyjnego dostępne są pod poniższym linkiem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=141.

                                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                                                            Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                                Wiesław Dyjach

Wiatraki

Szanowny Panie Wójcie,

Temat wiatraków w naszej gminie był w pewnym momencie bardzo głośny. Obecnie nie wywołuje już takich emocji. Czy słusznie? Natrafiłem ostatnio w internecie na ciekawy artykuł (link:   https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/problem-z-wuzetkami-w-gminach-gdzie-sa-farmy-wiatrowe,134871.html  ). Z tego co mi wiadomo to Gmina Dzwola nie posiada MPZP. Jeśli w/w wiatraki powstaną i będą miały np. 200 m wysokości to słynne 10H będzie dla części gminy problematyczne.

Moje pytanie: czy jest wydana (lub będzie wydana) decyzja pozwolenia na budowę wiatraków? Jeśli nie ma i nie będzie to przepraszam za zajmowanie cennego czasu. Natomiast jeśli jest lub będzie, to jak wynika z ustawy należy do połowy 2022 uchwalić w tych miejscach MPZP. A może jakieś inne rozwiązanie żeby ludzie mogli w przyszłości budować domy w strefie ochronnej?

Z wyrazami szacunku

Marek Malec


Gmina Dzwola

Dzwola 168

23-304 Dzwola

                                                                                                                                  Sz. P.

                                                                                                                                                  Marek Malec

 

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pytanie z 1 grudnia 2019 roku informuję, że zgodnie z informacjami posiadanymi przez Wójta pozwolenia na budowę farmy wiatrowej zostały wydane na rzecz inwestora.

Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy odległościowej postępowania w przedmiocie wydania decyzji WZ, dotyczące budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, wszczęte po dniu wejścia w życie ustawy (16 lipca 2016) prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Wobec tego nie jest już obecnie możliwe z uwagi na upływ tego terminu wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, o ile nie jest spełniony warunek, o którym  mowa w art. 4 ust. 1 ustawy odległościowej, czyli odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane budynki mieszkalne albo budynki o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa od elektrowni wiatrowej musi być równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej). Jednak zgodnie z art. 4 ust 3 ww. ustawy, odległość ta nie jest wymagana przy przebudowie, nadbudowie, rozbudowie, remoncie, montażu lub odbudowie budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.

Zgodnie jednak z art. 15 ust. 8 rzeczonej ustawy w ciągu 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a zatem do dnia 16 lipca 2022 r. dopuszcza się uchwalanie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na podstawie przepisów dotychczasowych, czyli bez konieczności spełnienia warunku przywołanego powyżej art. 4 ust. 1 ustawy.

                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                                              Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                              Wiesław Dyjach

Gdzie jest prawda?

Pan
Wiesław Dyjach
Wójt Gminy Dzwola

Gdzie jest prawda?
Na VIII Sesji Rady Gminy Dzwola odniósł się Pan do mojego listu skierowanego do Przewodniczącej Rady Gminy i Radnych. Nie oczekiwałem, że będzie Pan komentował w jakikolwiek sposób zawartość jego treści. Najlepszym rozwiązaniem z Pana strony byłoby pozostawienie go bez komentarza. Skoro poświęcił Pan mu czas (transmisja: 3,05 godz.),odnosząc się do remontu drogi powiatowej Kocudza – Władysławów,stwierdzając cyt. „…Gmina Dzwola do tego przedsięwzięcia nie dołożyła ani jednej złotówki …”. Otóż, poważnie minął się Pan z prawdą. Brak Pana wiedzy o realizacji tego zadania może wynikać z braku Pana nieobecności na Zarządzie Powiatu, którego był Pan członkiem oraz Sesji Rady Powiatu w dniu 27 kwietnia 2017 r. To właśnie tego dnia, na tym szczeblu doszło do ustaleń, które okazały się niekorzystne dla mieszkańców wiosek Kapronie i Władysławów. Niczym nie uzasadnione rozgrywki pomiędzy gminami: Modliborzyce, Potok Wielki, Janów Lubelski i Dzwola przełożyły się na niekorzystne rozwiązania Zarządcy drogi (Pow. janowski). Pragę zauważyć, że tylko gmina Dzwola była przygotowana technicznie, posiadała bowiem dokumentację techniczną na odcinek wykonany (4,3 km), a także na pozostałą część drogi do Władysławowa i 168 mb, w „biłgorajski gościniec„ do Leśniczówki, takie były bowiem ustalenia z ówczesnym Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych p. Konradem Tomaszewkim. Starostwo, którego był Pan znaczącą postacią nie wykonało Decyzji Środowiskowej, co nie pozwoliło na realizację remontu na całym odcinku, a taka była umowa.
W związku z powyższym oczekuję informacji:
– Jakie wydatki poniosła gmina Dzwola na wykonanie dokumentacji technicznych na oba odcinki (ok. 70 tys. zł.)
– Jaki był wkład finansowy powiatu janowskiego w realizację tego zadania.
Oczekuję także, że najbliższej Sesji Rady Gminy dokona Pan sprostowania tej informacji.
Mam nadzieję, że posiadanie dokumentacji technicznej na pozostałą część tej drogi ułatwi Panu jej dalszy remont.

Stanisław Rożek


                                                                                                                        Sz. P. Stanisław Rożek

Informuję, iż na terenie Gminy Dzwola w roku 2018 został wykonany remont drogi powiatowej nr 2826L DK74 – Kocudza – Władysławów, której zarządcą jest Starosta Janowski. Zadanie to nie było finansowane z budżetu Gminy Dzwola na 2018 r., tak wynika ze sprawozdania rocznego, dlatego również nie zostało ujęte w Raporcie o stanie Gminy Dzwola za 2018 r. przedstawionym Radzie Gminy Dzwola na VII Sesji.

Gmina Dzwola w ramach pomocy rzeczowej Powiatowi Janowskiemu w 2015 r. zleciła wykonanie dokumentacji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2810L – Krzemień – Chrzanów – Goraj w lokalizacji od km 5+278 do km 7+978 o długości 2,700 km” oraz „Przebudowę drogi powiatowej nr 2826L DK74 – Kocudza – Władysławów w lokalizacji od km 0+010 do km 4+340”, koszt: 25 000,00 zł. Natomiast w 2017 r. Gmina Dzwola zleciła wykonanie dokumentacji technicznej „Przebudowy dróg powiatowych nr 2826L DK74 – Kocudza – Władysławów w lokalizacji od km 4+340 do km 9+205 i nr 2821L Janów Lubelski – Biłgoraj w lokalizacji od km 13+031 do km 13+167”, koszt: 30 000,00 zł. Zadania wykonano zgodnie z umowami zawartymi z Powiatem Janowskim.

Droga nr 2826L DK74 – Kocudza – Władysławów jest drogą powiatową, budżet Powiatu Janowskiego i zadania w nim przyjęte, realizuje Starosta Janowski. Na pytanie dotyczące wkładu finansowego Powiatu Janowskiego w realizację zadania wykonanego przez Powiat Janowski zgodnie z właściwością odpowiada Starosta. Dokumentacja finansowa zawierająca informacje, z jakich środków i w jakiej wysokości była finansowana budowa w/w drogi znajduje się w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim.

                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                              Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                                 Wiesław Dyjach

Dyżury przewodniczącej

Wójcie mam pytanie kiedy pelni dyżury w gminie przewodniczaca rady, z informacji podanych na drzwiach wynika ze ma byc we wtorki. Bylam juz kilka wtorkow pod rząd i niestety jej nie zastałam. Czy nie powinna byc dostepna w ten dzień żeby wysłuhać problemy mieszkanców? To jest troche kpina robiona z ludzi przez nią. Czy w gminie nie są prowadzone jakies rejestry dyzurów przewodniczacej? Za co ona bierze pieniadze pochodzące z naszych podatków?! Prosze o wyjaśnienie mi tej sprawy.


Szanowna Pani!

W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że dyżury pełnię we wtorki od godziny 14:30 do 16:00.

Staram się być w każdy wtorek w wyznaczonych godzinach. Jeśli z przyczyn niezależnych ode mnie nie mogłam dyżurować we wtorek, to byłam do dyspozycji mieszkańców następnego dnia od godz. 14:00 do 15:30. O swojej nieobecności informowałam p. Sekretarz lub Sekretariat, zostawiając wiadomość o przełożeniu dyżuru na następny dzień.

Owszem, przyznaję, że zdarzyły sie dyżury z nieobecnością i nieodpracowane, tj. 9 kwietnia 2019 r. (zdarzenie losowe), 30 lipca 2019 r. (uczestnictwo w pogrzebie), 10, 17 września 2019 r. (zwolnienie lekarskie).

                                                                               Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Gminy Dzwola

Urszula Kaproń

 

Dot. rozkładów jazdy

Panie Wójcie dlaczego Pan nie uporządkuje rozkładów kursowania busów przez przewoźników. Mamy ładne przystanki a nie ma rozkładów kursowania busów. Kursy są wykonywane jak komu pasuje. Nigdy nie wiadomo kiedy będzie jechał bus, bo nawet jak w Dzwoli jest rozkład odjazdów to i tak nic nie pasuje bo jeżdżą jak chcą, Kto za to odpowiada? bo najwyższy czas to uporządkować.


Szanowna Pani Janino.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983, z późn. zm.), przewoźnik wykonujący regularne przewozy osób jest obowiązany w szczególności podać do publicznej wiadomości rozkład jazdy środków transportowych przez zamieszczenie informacji na wszystkich dworcach i przystankach wymienionych w rozkładzie jazdy.

Mając na uwadze powyższe, przewoźnicy świadczący usługi transportowe w ruchu pasażerskim są zobowiązani do wywieszenia na przystankach komunikacyjnych aktualnych rozkładów jazdy, do wiadomości pasażerów korzystających z ich usług. Ponadto, przewoźnicy składając wniosek do właściciela przystanku komunikacyjnego o wyrażenie zgody na korzystanie z tego przystanku, składają stosowne oświadczenia co do umieszczenia aktualnego rozkładu jazdy w miejscu widocznym na przystanku. Jeżeli zauważyła Pani brak aktualnego rozkładu jazdy na przystanku komunikacyjnym, proszę o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy Dzwola.

Nawiązując do pytania, kto odpowiada za nieterminowość odjazdów busów i autobusów informuję, iż odpowiedzialny jest przewoźnik, jednakże nie jest on w stanie każdorazowo skontrolować wszystkich swoich kierowców czy przyjeżdżają i odjeżdżają w godzinach ustalonych w rozkładzie. Jeżeli ten fakt powtarza się cyklicznie, proszę o zgłoszenie go do organu, który wydał odpowiednie zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym. Do każdego wydanego zezwolenia jako załącznik dołączany jest rozkład jazdy, na podstawie którego przewoźnik jest obowiązany do przyjazdów i odjazdów z poszczególnych przystanków komunikacyjnych w godzinach wymienionych w rozkładzie jazdy, należy również zwrócić uwagę na oznaczenie w rozkładzie jazdy, ponieważ np. przewozy oznaczone literą S – kursują jedynie w dni nauki szkolnej.

Z poważaniem
Wiesław Dyjach
Wójt Gminy Dzwola.

Dot. sklepu przy Urzędzie

Wiesław Dyjach

Wójt Gminy

Społeczeństwo Dzwoli jest zainteresowane sytuacją związaną ze sklepem przy Urzędzie Gminy, co dalej się w tej sprawie dzieje. Od kilku lat stoi pusto i jest nie wykorzystany a mógłby przynosić jakieś zyski. Dlaczego jest nie sprzedany albo wydzierżawiony? Czy Gminę takie sprawy nie interesują a przecież można to jakoś wykorzystać. Czy Gmina nie ma jakiegoś pomysłu a może coś dla młodzieży bo dalej pozostał tylko przystanek.


Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pańskie pytanie dotyczące byłego sklepu przy Urzędzie Gminy Dzwola uprzejmie informuję, że wyżej wymieniona nieruchomość jest przedmiotem postępowania sądowego i do czasu jego prawomocnego rozstrzygnięcia, podjęcie przez Gminę Dzwola jakichkolwiek działań mających na celu sprzedaż lub wynajem pomieszczeń byłego sklepu jest niemożliwe.