Wiatraki

Szanowny Panie Wójcie,

Temat wiatraków w naszej gminie był w pewnym momencie bardzo głośny. Obecnie nie wywołuje już takich emocji. Czy słusznie? Natrafiłem ostatnio w internecie na ciekawy artykuł (link:   https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/problem-z-wuzetkami-w-gminach-gdzie-sa-farmy-wiatrowe,134871.html  ). Z tego co mi wiadomo to Gmina Dzwola nie posiada MPZP. Jeśli w/w wiatraki powstaną i będą miały np. 200 m wysokości to słynne 10H będzie dla części gminy problematyczne.

Moje pytanie: czy jest wydana (lub będzie wydana) decyzja pozwolenia na budowę wiatraków? Jeśli nie ma i nie będzie to przepraszam za zajmowanie cennego czasu. Natomiast jeśli jest lub będzie, to jak wynika z ustawy należy do połowy 2022 uchwalić w tych miejscach MPZP. A może jakieś inne rozwiązanie żeby ludzie mogli w przyszłości budować domy w strefie ochronnej?

Z wyrazami szacunku

Marek Malec


Gmina Dzwola

Dzwola 168

23-304 Dzwola

                                                                                                                                  Sz. P.

                                                                                                                                                  Marek Malec

 

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pytanie z 1 grudnia 2019 roku informuję, że zgodnie z informacjami posiadanymi przez Wójta pozwolenia na budowę farmy wiatrowej zostały wydane na rzecz inwestora.

Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy odległościowej postępowania w przedmiocie wydania decyzji WZ, dotyczące budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, wszczęte po dniu wejścia w życie ustawy (16 lipca 2016) prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Wobec tego nie jest już obecnie możliwe z uwagi na upływ tego terminu wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, o ile nie jest spełniony warunek, o którym  mowa w art. 4 ust. 1 ustawy odległościowej, czyli odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane budynki mieszkalne albo budynki o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa od elektrowni wiatrowej musi być równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej). Jednak zgodnie z art. 4 ust 3 ww. ustawy, odległość ta nie jest wymagana przy przebudowie, nadbudowie, rozbudowie, remoncie, montażu lub odbudowie budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa.

Zgodnie jednak z art. 15 ust. 8 rzeczonej ustawy w ciągu 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a zatem do dnia 16 lipca 2022 r. dopuszcza się uchwalanie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na podstawie przepisów dotychczasowych, czyli bez konieczności spełnienia warunku przywołanego powyżej art. 4 ust. 1 ustawy.

                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                                              Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                              Wiesław Dyjach