Wiatraki

Szanowny Panie Wójcie,

Czy istnieje możliwość umieszczenia na stronie Gminy Dzwola mapy ewidencyjnej z naniesionym usytuowaniem planowanych wiatraków oraz strefą oddziaływania 10H?

Wydaje mi się, że byłoby to bardzo pomocne mieszkańcom planującym budowę nowego domu. Na pewno ucieszyli by się również ludzie planujący zakup działki na terenie naszej gminy.

Gdyby taka mapa pojawiła się na stronie internetowej, szybko i w łatwy sposób można byłoby zweryfikować możliwość wybudowania domu w wymarzonym przez kogoś miejscu.

Jeśli istnieje taka możliwość to z góry uprzejmie dziękuję. W przypadku braku sposobności takiego rozwiązania, proszę o podanie powodów.

W wyrazami szacunku

Marek Malec

PS (jaki jest powód braku odpowiedzi na moje ostatnie pytanie, zadane w 2019, odnośnie pierwszej pomocy w szkołach?)


Dzwola, dnia 22 maja 2020 roku

                                                                                               Szanowny Pan

                                                                                               Marek Malec

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pańskie pytanie z dnia 18 maja 2020 roku uprzejmie informuję, że poglądowa mapa ewidencyjna części Gminy Dzwola przedstawiająca lokalizację elektrowni wiatrowych planowanych do realizacji oraz strefę dziesięciokrotności ich całkowitej wysokości tzw. 10H, została umieszczona na stronie internetowej Gminy Dzwola w zakładce studium pod linkiem https://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/index.php?id=317&p1=szczegoly&p2=1513857. Należy zaznaczyć, że zaprezentowana mapa ma jedynie charakter orientacyjny i na jej podstawie nie należy przesądzać czy w danym miejscu można uzyskać warunki zabudowy dotyczące budynku mieszkalnego czy też nie, gdyż każda sprawa traktowana jest indywidualnie, a warunki zabudowy ustalane są w drodze decyzji poprzedzonej analizą urbanistyczną. W przypadku otrzymania decyzji odmownej inwestorowi służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu.

Informuję również odnośnie braku odpowiedzi na pytanie dot. pierwszej pomocy w szkołach, iż w 2019, w skrzynce odbiorczej z Pana adresu nadawczego, znajdują się 2 pytania dot. wiatraków (na które zostały udzielone odpowiedzi), na skrzynce odbiorczej brak pytanie dot. pierwszej pomocy w szkołach.

Zgodnie z przepisami Karta Nauczyciela:  art. 6. pkt 1 Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę natomiast art. 7 ust. 2 pkt 6 Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Dyrektorzy poszczególnych szkół posiadają stosowne pełnomocnictwa do działania w imieniu jednostki. Zapewniam, że jeżeli pytanie zostanie skierowane postaram udzielić merytorycznej odpowiedzi.

                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                                                            Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                                Wiesław Dyjach