Gdzie jest prawda?

Pan
Wiesław Dyjach
Wójt Gminy Dzwola

Gdzie jest prawda?
Na VIII Sesji Rady Gminy Dzwola odniósł się Pan do mojego listu skierowanego do Przewodniczącej Rady Gminy i Radnych. Nie oczekiwałem, że będzie Pan komentował w jakikolwiek sposób zawartość jego treści. Najlepszym rozwiązaniem z Pana strony byłoby pozostawienie go bez komentarza. Skoro poświęcił Pan mu czas (transmisja: 3,05 godz.),odnosząc się do remontu drogi powiatowej Kocudza – Władysławów,stwierdzając cyt. „…Gmina Dzwola do tego przedsięwzięcia nie dołożyła ani jednej złotówki …”. Otóż, poważnie minął się Pan z prawdą. Brak Pana wiedzy o realizacji tego zadania może wynikać z braku Pana nieobecności na Zarządzie Powiatu, którego był Pan członkiem oraz Sesji Rady Powiatu w dniu 27 kwietnia 2017 r. To właśnie tego dnia, na tym szczeblu doszło do ustaleń, które okazały się niekorzystne dla mieszkańców wiosek Kapronie i Władysławów. Niczym nie uzasadnione rozgrywki pomiędzy gminami: Modliborzyce, Potok Wielki, Janów Lubelski i Dzwola przełożyły się na niekorzystne rozwiązania Zarządcy drogi (Pow. janowski). Pragę zauważyć, że tylko gmina Dzwola była przygotowana technicznie, posiadała bowiem dokumentację techniczną na odcinek wykonany (4,3 km), a także na pozostałą część drogi do Władysławowa i 168 mb, w „biłgorajski gościniec„ do Leśniczówki, takie były bowiem ustalenia z ówczesnym Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych p. Konradem Tomaszewkim. Starostwo, którego był Pan znaczącą postacią nie wykonało Decyzji Środowiskowej, co nie pozwoliło na realizację remontu na całym odcinku, a taka była umowa.
W związku z powyższym oczekuję informacji:
– Jakie wydatki poniosła gmina Dzwola na wykonanie dokumentacji technicznych na oba odcinki (ok. 70 tys. zł.)
– Jaki był wkład finansowy powiatu janowskiego w realizację tego zadania.
Oczekuję także, że najbliższej Sesji Rady Gminy dokona Pan sprostowania tej informacji.
Mam nadzieję, że posiadanie dokumentacji technicznej na pozostałą część tej drogi ułatwi Panu jej dalszy remont.

Stanisław Rożek


                                                                                                                        Sz. P. Stanisław Rożek

Informuję, iż na terenie Gminy Dzwola w roku 2018 został wykonany remont drogi powiatowej nr 2826L DK74 – Kocudza – Władysławów, której zarządcą jest Starosta Janowski. Zadanie to nie było finansowane z budżetu Gminy Dzwola na 2018 r., tak wynika ze sprawozdania rocznego, dlatego również nie zostało ujęte w Raporcie o stanie Gminy Dzwola za 2018 r. przedstawionym Radzie Gminy Dzwola na VII Sesji.

Gmina Dzwola w ramach pomocy rzeczowej Powiatowi Janowskiemu w 2015 r. zleciła wykonanie dokumentacji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2810L – Krzemień – Chrzanów – Goraj w lokalizacji od km 5+278 do km 7+978 o długości 2,700 km” oraz „Przebudowę drogi powiatowej nr 2826L DK74 – Kocudza – Władysławów w lokalizacji od km 0+010 do km 4+340”, koszt: 25 000,00 zł. Natomiast w 2017 r. Gmina Dzwola zleciła wykonanie dokumentacji technicznej „Przebudowy dróg powiatowych nr 2826L DK74 – Kocudza – Władysławów w lokalizacji od km 4+340 do km 9+205 i nr 2821L Janów Lubelski – Biłgoraj w lokalizacji od km 13+031 do km 13+167”, koszt: 30 000,00 zł. Zadania wykonano zgodnie z umowami zawartymi z Powiatem Janowskim.

Droga nr 2826L DK74 – Kocudza – Władysławów jest drogą powiatową, budżet Powiatu Janowskiego i zadania w nim przyjęte, realizuje Starosta Janowski. Na pytanie dotyczące wkładu finansowego Powiatu Janowskiego w realizację zadania wykonanego przez Powiat Janowski zgodnie z właściwością odpowiada Starosta. Dokumentacja finansowa zawierająca informacje, z jakich środków i w jakiej wysokości była finansowana budowa w/w drogi znajduje się w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim.

                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                              Wójt Gminy Dzwola                                                                                                                                                 Wiesław Dyjach