Fotowoltanika

Szanowny Panie Wójcie

Pytanie o instalacje fotowoltaiczne kiedy będą realizowane ?


Szanowny Panie Andrzeju!

W dniu 21 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków, oraz wybrał do dofinansowania projekty (uchwała ZWL nr CXXXVII/2721/2020), w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie Gminy Dzwola, pn. „MONTAŻ INSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY DZWOLA” zarejestrowany pod numerem RPLU.04.01.00-06-0004/19 znajduje się na 95 miejscu z liczbą 98 punktów na liście ocenionych projektów w ramach przedmiotowego konkursu.

Zgodnie z deklaracją władz Województwa Lubelskiego dofinansowanie otrzymają wszyscy beneficjenci, którzy otrzymali 98 punktów podczas oceny merytorycznej.

Mając na uwadze powyższe, montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Dzwola zostanie rozpoczęty po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Z poważaniem

   Wiesław Dyjach    
Wójt Gminy Dzwola