Elektryk z uprawnieniami

FUNDACJA  INICJATYW  LOKALNYCH Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski, tel.15/ 871 75 36, 661 406 270 ogłasza nabór na szkolenie:

Elektryk z uprawnieniami na eksploatację urządzeń elektrycznych do 1 KV – uprawnienia SEP

 Celem kursu jest:

– Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie elektryka

–  Przygotowanie do zdania egzaminu celem uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego „E”  w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV

Szkolenie trwa 30 godzin i obejmuje m.in.:

– Wymagania BHP, PPOŻ oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.

– Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń i instalacji sieci energetycznych.

– Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń i sieci energetycznych.

– Warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych

 

Cena: 600,00 zł brutto                    Termin: 07 – 10 maja 2018

Aktualizacja uprawnień elektrycznych w zakresie przedłużenia ważności świadectw kwalifikacyjnych – kurs obejmuje 8-godzinne szkolenie, którego efektem będzie przygotowanie słuchaczy do egzaminu “E” na przedłużenie (odnowienie) ważności uprawnień elektrycznych do 1kV

 

 Cena: 350,00 zł brutto                    Termin:  10 maja 2018

(ceny zawierają koszty egzaminu, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, poczęstunek kawowy)

 

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622). W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu państwowego przeprowadzonego przez Komisję kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa URE ze Stowarzyszenia Polskich Energetyków uczestnik szkolenia uzyska świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) w grupie I.

Elektryk do 1 kV_F 03 PP 04 Formularz zgloszeniowy Wyd 2_

Aktualizacja uprawnień elektr _F 03 PP 04 Formularz zgloszeniowy Wyd 2_