Droga powiatowa Kocudza – Władysławów

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Dzwola informuję, iż realizując budżet Gminy wykonujemy zadania, które mają na celu poprawę i udogodnienie życia jej mieszkańców. Do takich zadań zaliczyć należy przede wszystkim dostarczenie mieszkańcom gminy wody z wodociągu. Społeczeństwo Kocudzy korzysta z tego dobrodziejstwa już od ponad 40 lat, natomiast mieszkańcy zachodniej część gminy:

Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, Flisy i Zofianka Dolna tego udogodnienia jeszcze nie posiadają. W m-ści Flisy wody brakuje w ogóle. Drugim ważnym zadaniem realizowanym przez gminę jest budowa dróg i infrastruktury drogowej. Gmina Dzwola posiada największą sieć dróg powiatowych, którymi administruje Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim. Wszystkie drogi powiatowe na terenie gminy znajdują się w złym stanie technicznym i wymagają znacznych nakładów finansowych.

Zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2826L: DK74 – Kocudza – Władysławów w lokalizacji od km 0+010 do km 4+340 długość odcinka 4 330 km, było planowane do realizacji w oparciu o budżet gminy w 2016 roku. W tym celu, w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, Gmina Dzwola w dniu 14.01.2016 r. złożyła wniosek na modernizację drogi. Na podstawie opracowanego kosztorysu inwestorskiego, wartość zadania została oszacowana na kwotę – 2 122 196,96 zł.

W oparciu o porozumienie z Powiatem Janowskim, została opracowana dokumentacja techniczna, na którą wydaliśmy kwotę 25 tys. zł, w stosunku 50/50. Na wniosek Wójta Gminy Dzwola został sporządzony także kosztorys inwestorski budowy chodnika przy drodze na długości od km 0+999, tj. od chodnika już istniejącego do km 1+635 tj. do Cmentarza Parafialnego. Wartość tego zadania to 198 166,11 zł. Jednakże, ze względu na niezabezpieczenie niezbędnych na realizację tego zadania środków przez powiat Janowski, chodnik nie został uwzględniony we wniosku. Pomimo, iż Gmina Dzwola współfinansowała wykonanie dokumentacji technicznej, warunki przebudowy określał zarządca drogi czyli Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim.

Wniosek złożony przez Gminę Dzwola na przebudowę drogi Kocudza – Władysławów, przy ogólnej liczbie 392 wniosków znalazł się na 141 miejscu listy operacji zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14 czerwca 2016 r. Limit dostępnych środków dla Województwa Lubelskiego na sfinansowanie operacji został ustalony Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działań PROW na lata 2014-2020. Przyznane przez Ministerstwo środki finansowe zabezpieczyły realizację zadań do pozycji 130 na liście rankingowej.

Wiosną 2017 r. po raz drugi, tym razem w porozumieniu z Nadleśnictwem Janowskim i Starostwem Powiatowym złożyliśmy wniosek do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o dofinansowanie budowy tejże drogi. Niestety, jak pozostałe siedem odcinków dróg w Powiecie Janowskim nasz wniosek także nie znalazł uznania.

W porozumieniu z Powiatem Janowskim, w m-cu sierpniu br. roku został złożony kolejny wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2826L DK74 – Kocudza – Władysławów w lokalizacji od km 0+010 do km 4+340” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – edycja 2018, tym razem do Wojewody Lubelskiego. Rada Gminy Dzwola Uchwałą Nr XXV/186/2017 z dniu 13 września 2018 r. wyraziła wolę wsparcia tego zadania, zabezpieczając w budżecie gminy Dzwola na 2018 rok środki finansowe w kwocie 712 250,00 zł., z przeznaczeniem na pomoc dla Powiatu Janowskiego przy realizacji ww. zadania. Umowa partnerska z Powiatem Janowskim w sprawie wspólnej realizacji przebudowy ww. drogi została podpisana 14 września 2017 r.

Jak wynika z przedstawionych materiałów przebudowa drogi powiatowej Kocudza – Władysławów wraz z infrastrukturą jest jednym z ważniejszych zadań przyjętych do realizacji przez gminę Dzwola w powiatowej infrastrukturze drogowej. Należy  jednak podkreślić, iż jest to droga powiatowa i do zadań powiatu jako administratora należy utrzymywanie jej w należytym stanie.

Mając na uwadze dobro mieszkańców deklarujemy dołożenie wszelkich starań by przebudowa drogi była wykonana w najbliższym czasie. Zapewniamy także o zabezpieczeniu na ten cel środków finansowych, co jest faktem bezspornym i winien być znany także Radnym Gminy Dzwola.