Droga jak marzenie

Dnia 20 lipca br. komisja złożona z przedstawicieli Powiatu Janowskiego ze Starostą Grzegorzem Pyrzyną na czele, Dyrektorem ZDP Witoldem Kuźnickim, Wójtem Gminy Dzwola Stanisławem Rożkiem, inspektorem nadzoru Janem Świderskim i przedstawicielem wykonawcy – Kierownika budowy Krzysztofa Brewczaka odebrała prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 2823L Krzemień Drugi – Flisy,

w lokalizacji od km 2+158 do km 4+172 (dojazd do mostu). Przebudowa polegała na wykonaniu warstwy profilującej z betonu asfaltowego o zmiennej grubości oraz warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Na tym odcinku utwardzono pobocza kruszywem drogowym oraz udrożniono rowy i przepusty przydrożne a także przepust pod drogą. Wykonawcą zadania była firma WOD-BUD sp. z o.o z Kraśnika. Łączny koszt zadania to 1 246 000,00 złotych brutto. Wkład własny Gminy Dzwola wynosił 55% wartości kosztorysowej zadania czyli 685 300,00 złotych, natomiast wkład Powiatu Janowskiego to 45 % wartości zadania, tj. kwota 560 700,00 złotych. Wg znawców problemu, zastosowana technologia wykonanego remontu pozwoli na bezproblemowe użytkowanie drogi przez ponad 20 lat.

 

W ramach robót dodatkowych wykonano zatokę autobusową na wysokości boiska sportowego wraz z przylegającym do boiska parkingiem.

 

 

Od 24 lipca rozpoczyna się w tym ciągu drogowym remont mostu na rzece Branew. Wartość zadania, którego wykonawcą jest firma DURA z Lublina opiewa na kwotę 1 722 tys. zł. Udział Gminy Dzwola w tym przedsięwzięciu to kwota 513 150 zł, natomiast Powiatu kwota 419 850 zł. Zadanie zostało także wsparte środkami z budżetu państwa kwotą 789 000 zł.

 

Przewidziane zakończenie robót to 30 listopada 2018 r. Żeby kiedyś mogło być lepiej, to chwilowo musi być gorzej. Za powstałe podczas remontu mostu utrudnienia przepraszamy.

 

Aktualnie ogłoszony jest przetarg na remont odcinka drogi, od drogi krajowej nr 74 do Władysławowa o dł. 4300 mb. wraz z chodnikiem do Cmentarza Parafialnego w Kocudzy. Rozstrzygnięcie przetargu winno nastąpić w pierwszych dniach sierpnia br. Remont drogi otrzymał wsparcie finansowe z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w kwocie 1 450 tys. oraz Wojewody Lubelskiego Pana Przemysław Czarnka w kwocie 2 900 tys. zł.