Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole na rok szkolny 2017/2018 w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

Do podania należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. za miesiąc lipiec, w przypadku składaniu wniosku w miesiącu sierpniu. Do dochodu nie doliczamy otrzymywanego świadczenia wychowawczego 500+.

Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie miesięcznie nie przekracza kwoty 771,00 zł oraz występuje co najmniej jedna z przesłanek zawartych w art. 7 Ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r.,poz.930 z późn.zm.)

Wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 roku  w godzinach  od 8:00 do 13:30.