Dofinansowanie na termomodernizację szkół

8 listopada 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski wręczył Wójtowi Gminy Dzwola – Wiesławowi Dyjachowi umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020. Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Dzwola, całkowita wartość projektu wynosi: 4 389 274,46 zł. Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR  to 2 878 331, 98 zł.

Gmina Dzwola zobowiązała się zapewnić wkład własny w wysokości nie mniejszej, niż 507 940,97 zł i stanowiącej nie mniej, niż 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

W ramach dofinansowania wykonane zostaną m.in. następujące prace:
1) w Zespole Szkół w Dzwoli: poprawa efektywności pracy kotłowni, wymiana instalacji c.o., wymiana zasobnika c.w., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie ścian, docieplenie podłogi na gruncie, wymiana okien i drzwi oraz instalacja oświetleniowa;

2) w Zespole Szkół w Kocudzy: poprawa efektywności pracy kotłowni, montaż kurtyny z destyfikatorem, wymiana instalacji c.o., wdrożenie systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, docieplenie stropu i poddasza, docieplenie stropodachu na sali gimnastycznej, docieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana pokrycia nad zapleczem sali gimnastycznej, instalacja oświetleniowa oraz instalacja fotowoltaiczna.

Dodać tutaj należy, iż kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie z UE dla Gminy Dzwola, jest jedną z najwyższych, z pośród jakie zostały przyznane w ramach konkursu, 97 wnioskodawcom.

Projekt zostanie zrealizowany w terminie, do końca października 2022 roku.

Zdjęcia: strona www UM WL

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/kolejne-umowy-w-ramach-rpo-wl-wreczone/