Dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej nr 108997L

Gmina Dzwola otrzymała dofinansowanie w kwocie 676 010,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej nr 108997L w miejscowości Krzemień Drugi w km 0+066 do km 1+050″ – od remizy OSP Krzemień Drugi w kierunku Konstantowa, przyznane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Wniosek o dofinansowanie został umieszczony na wysokiej pozycji nr 11 spośród wszystkich 37 gmin, które otrzymały dofinansowanie. Poniżej lista rankingowa.

Lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania – FDS 2020 – nabór uzupełniający

Informujemy Państwa, iż na realizację przedmiotowej inwestycji został już rozstrzygnięty przetarg, a w dniu 16 listopada 2020 r. Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach podpisał umowę z  wyłonionym wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem MOLTER sp. z o.o.  36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 47B. Wartość inwestycji to 754 371,16   zł, a kwota dofinansowania zostanie zmieniona i dostosowana do tej wartości w proporcji 70% (kwota dofinansowania) do 30% (wkład własny Gminy Dzwola).

W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi o długości 984 metrów, a prace, które zostaną wykonane to: poszerzenie drogi do szerokości 5 metrów, rozbiórka istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej podbudowy, wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm), przebudowa zjazdów, przepustów drogowych i skrzyżowania, montaż urządzeń BRD, wymiana oświetlenia ulicznego, wykonanie ścieku drogowego wraz z umocnieniem skarp drogowych, wykonanie oznakowania poziomego, montaż lampy ulicznej hybrydowej, reprofilacja istniejących rowów oraz wykonanie poboczy z kamiennego kruszywa łamanego o szerokości 75 cm.

Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2021 roku.