Chcesz założyć własny biznes?

Projekt: DEBIUT W BIZNESIE realizowany   z Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

W wyniku realizacji projektu wyłonionych zostanie  40 osób, które uzyskają na utworzenie i rozwój własnej firmy:  bezzwrotną dotację 23 000 zł oraz

wsparcie pomostowe finansowe (8 mies. x 1800 zł) i szkoleniowo-doradcze.

Dla uczestników projektu podczas szkoleń przewidziany jest również:

Zwrot kosztów dojazdów na szkolenia.

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

Catering na szkoleniach.

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 50 osób (30K, 20M) w wieku 30lat i więcej, zamieszkujących w województwie lubelskim, zarejestrowanych jako bezrobotne i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji tj. osób po 50 roku życia, osób o niskich kwalifikacjach i osób niepełnosprawnych, w tym minimum 3 osób odchodzących z rolnictwa poprzez wspieranie i rozwój przedsiębiorczości oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne
w okresie 01.04.2017-31.07.2018.

 

Uczestnicy projektu skorzystają z następujących form wsparcia:

■ przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej – kwota dofinansowania 23 000 zł

■ wsparcie pomostowe finansowe przez okres 8 miesięcy w wysokości 1800zł

■ wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze przez okres 12 miesięcy

■ diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej jako obowiązkowy element rekrutacji

■ szkolenia i doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej

 

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Do udziału w projekcie zapraszamy 50osób  fizycznych (30K,20M) w wieku 30lat i więcej, zamieszkałych w rozumieniu KC w województwie lubelskim, zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG, KRS lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12m-cy przed przystąpieniem do projektu), znajdujących się w szczególnie  trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osób po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osób o niskich kwalifikacjach, w tym min. 3os. odchodzące z rolnictwa (zgodnie z definicją przyjętą w RPO WL i regulaminie konkursu) planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (min. 5% GD).

 

KONTAKT

Biuro projektu:
ul. gen. Józefa Sowińskiego 16a
20-040 Lublin

Tel.: 511-795-115,  511-794-854

adres mailowy: dotacje.lublin@biuroprojektu.eu

www.debiutwbiznesie.biuroprojektu.eu/

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00